Gam­malt hus får nya hy­res­gäs­ter

Borgå Ener­gis lo­ka­ler på Man­ner­heim­ga­tan får nya hy­res­gäs­ter. Det är fö­re­ta­get Ro­po Ca­pi­tal som flyt­tar in med när­ma­re fem­tio an­ställ­da.

Östnyland - - Fredag - He­lén Kur­ri he­len.kur­[email protected]­me­dia.fi

Ro­po Ca­pi­tal skö­ter om un­ge­fär 8000 fin­länds­ka fö­re­tags fak­tu­re­ring och res­kont­ra i si­na två call cen­ter, varav ett finns i Borgå. Bo­la­get har sitt hu­vud­kon­tor i Ku­o­pio och där job­bar om­kring 130 per­so­ner.

Fö­re­ta­get har fun­nits i drygt ett år i Kungspor­ten, i sam­ma byggnad där det ti­di­ga­re fanns en mö­bel­af­fär och en in­om­hus­lek­park för barn.

Or­sa­ken till att fö­re­ta­get nu flyt­tar in till cent­rum är pro­blem med in­om­hus­luf­ten. Verk­stäl­lan­de di­rek­tör Art­ti Au­ras­maa sä­ger att de var de förs­ta hy­res­gäs­ter­na när de flyt­ta­de in i lo­ka­ler­na och att han upp­le­ver in­om­hus­luft­pro­ble­men som myc­ket märk­li­ga.

– I lo­ka­ler­na finns en lukt av lös­nings­me­del och fle­ra av vå­ra an­ställ­da har mått myc­ket då­ligt.

Båt­fir­man E3-Ma­rin ver­kar

i grann­fas­tig­he­ten, och miss­tan­kar har förts fram om att luk­ten skul­le kom­ma där­i­från. Mic­ke Hen­riks­son på fö­re­ta­get sä­ger att de två grann­fas­tig­he­ter­na har se­pa­ra­ta ven­ti­la­tions­sy­stem och att det är osan­no­likt att luk­ten kom­mer från de­ras verk­sam­het.

Un­der en pe­ri­od var Ro­po Ca­pi­tals an­ställ­da eva­ku­e­ra­de och fas­tig­hets­ä­ga­ren gjor­de en del för­änd­ring­ar som till­fäl­ligt för­bätt­ra­de luft­kva­li­te­ten.

– Men gans­ka snart åter­kom sam- ma lukt­pro­blem, och vi blev tvung­na att hit­ta and­ra lo­ka­ler.

Cent­rum­flytt

Borgå Ener­gi flyt­ta­de ny­li­gen till re­no­ve­ra­de lo­ka­ler i Tol­kis. Den gam­la an­ri­ka fas­tig­he­ten på Man­ner­heim­ga­tan är till sa­lu.

Ant­ti Au­ras­maa sä­ger att man hyr Borgå Ener­gis fö­re det­ta lo­ka­ler i cent­rum på obe­stämd tid, men att det i al­la fall är en tem­po­rär lös­ning. Fö­re­ta­get är fort­fa­ran­de hy­res­gäst i Kungspor­tens lo­ka­ler.

– Det är fort­fa­ran­de öp­pet var i Borgå vi kom­mer att ha vårt call cen­ter. Men vi kom­mer att stan­na kvar här i Borgå.

Fö­re­ta­gets verk­sam­het väx­er och man re­kry­te­rar he­la ti­den mer per­so­nal.

– I Borgå är det lät­ta­re än på många and­ra or­ter att hit­ta språk­kun­nig per­so­nal.

Foto: KristoF­Fer Åberg

TILL SAUL. Borgå ener­gis fas­tig­het vid Man­ner­heim­ga­tan är till sa­lu, men kom­mer att tills vi­da­re in­hy­sa fö­re­ta­get Ro­po Ca­pi­tal som haft sitt call cen­ter i Kungspor­ten. Ant­ti Au­ras­maas fö­re­tag tving­as flyt­ta på grund av in­om­hus­luft­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.