Snart dags för Don­fa­bri­ken igen

Rekry­te­rings­e­ve­ne­mang­et Don­fa­bri­ken, störst i Öst­ny­land, ord­nas igen 5 febru­a­ri 2019. Nu kan ut­stäl­la­re an­mä­la sig på eve­ne­mang­ets webb­plats.

Östnyland - - Fredag - ÖN

Don­fa­bri­ken har hit­tat sin plats bland ar­bets­sö­kan­de och ar­bets­gi­va­re i Borgå. Det be­vi­sar de 4000 per­so­ner som be­sök­te eve­ne­mang­et i fjol då det ord­na­des för tred­je gång­en.

Tis­da­gen den 5 febru­a­ri är det dags igen – då fylls Konst­fa­bri­ken av fö­re­tag och ut­bild­ning­ar som pre­sen­te­rar sig och av män­ni­skor som vill ha in­for­ma­tion om lämp­li­ga läro­an­stal­ter, hit­ta ett som­mar­jobb el­ler kanske ett nytt jobb.

För ut­stäl­lar­na är Don­fa­bri­ken ett strå­lan­de till­fäl­le att nät­ver­ka med and­ra lo­ka­la fö­re­tag. De ge­men­sam­ma ele­van­tag­ning­ar­na till fort­sätt­nings­stu­di­er är ak­tu­el­la vid tid­punk­ten för eve­ne­mang­et.

Don­fa­bri­ken når ut till per­so­ner i al­la åld­rar som är in­tres­se­ra­de av jobb och ut­bild­ning – bå­de sko­le­le­ver och vux­na. Ut­stäl­la­re kan nu an­mä­la sig via webb­plat­sen www. du­u­ni­teh­das.fi. För­ny­at kon­cept Un­der den fjär­de upp­la­gan av Don­fa­bri­ken är ar­bets­mark­nads­match­ning ett vik­tigt te­ma. Nu finns en tjänst för att un­der­lät­ta att ar­bets- gi­va­re och ar­bets­sö­kan­de hit­tar varand­ra. Stu­de­ran­de vid Haa­ga-He­lia kom­mer att fun­ge­ra som hand­le­da­re för ar­bets­sö­kan­de un­der eve­ne­mang­et. Hand­le­dar­na har satt sig

in ut­stäl­lar­nas bak­grund och de ar­bets­plat­ser som står till buds, och man strä­var att hjäl­pa ar­bets­sö­kan­de att hit­ta en lämp­lig ar­bets­gi­va­re på plats.

Ar­bets­sö­kan­de upp­munt­ras ock­så att när­ma sig ar­bets­gi­va­re via spe­li­fi­e­ring (ga­mi­fi­ca­tion). Don­fa­bri­ken har en spe­li­fi­e­ran­de app för mäss­be­sö­kar­na. Ap­pen som kan lad­das ned till mo­bi­len in­ne­hål­ler di­ver­se ut­stäl­lar­spe­ci­fi­ka upp­gif­ter där spe­la­ren t.ex. ska ut­re­da hur­da­na ar­bets­ta­ga­re en en­skild ut­stäl­la­re sö­ker el­ler hur­da­na pro­duk­ter ut­stäl­la­ren till­ver­kar.

Eve­ne­mang­et an­ord­nas som ett sam­ar­be­te mel­lan Ny­lands ar­bet­soch nä­rings­by­rå, Pos­int­ra och Borgå stad. Läs mer om Don­fa­bri­ken på www.du­u­ni­teh­das.fi.

Foto: ar­kiv/Pet­ra Lind

FULLT. I fjol loc­ka­de Don­fa­bri­ken 4000 be­sö­ka­re till Konst­fa­bri­ken. I år ord­nas eve­ne­mang­et för fjär­de gång­en 5 febru­a­ri på sam­ma plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.