”Dom­slu­tet är än­då en del­se­ger för kommunen”

För­valt­nings­dom­sto­len i Helsing­fors har på al­la punk­ter - för­u­tom en - för­kas­tat Fin­lands Mil­jö­för­bund i Ny­lands be­svärs­skrift mot den nya bygg­nads­ord­ning­en i Sibbo. – Som hel­het är dom­slu­tet en trev­lig läs­ning, sä­ger full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de He­ik­ki Vest­man

Östnyland - - Fredag - Os­kar skOg­berg os­kar.skog­[email protected]­me­dia.fi

Ef­ter om­röst­ning god­kän­de full­mäk­ti­ge i Sibbo den nya bygg­nads­ord­ning­en i slu­tet av fjol­å­ret. En led­stjär­na i ar­be­tet med den var att möj­lig­gö­ra byg­gan­de i kommunen, bland an­nat ge­nom att mins­ka på tomt­stor­le­ken som krävs för bygg­lov och ge­nom möj­lig­he­ten att byg­ga stör­re si­do­bo­stä­der. Fin­lands Mil­jö­för­bund i Ny­land vil­le prö­va om den nya bygg­nads­ord­ning­en hål­ler sig in­om mar­kan­vänd­nings- och bygg­la­gens grän­ser sär­kilt när det gäl­ler byg­gan­det i skär­går­den (ÖN 6.2). Ef­tersom bygg­nads­ord­ning­en tilläm­pas i he­la kommunen kom be­svärs­skrif­ten som läm­na­des in till Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol att gäl­la fler­ta­let av för­änd­ring­ar­na i den.

Dom­sto­len har nu kon­sta­te­rat att bygg­nads­ord­ning­en när det gäl­ler si­do­bo­stä­der­na är lag­vid­rig men i öv­rigt för­kas­ta­des be­svärs­skrif­ten.

– Jag har ti­di­ga­re sagt att be­svärs­skrif­ten till störs­ta de­len hand­la­de om ide­o­lo­gi och ef­tersom be­svä­ren för­kas­ta­des på al­la ut­om en punkt så an­ser jag att dom­sto­lens be­slut be­kräf­tar det här, sä­ger full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de He­ik­ki Vest­man.

Ing­et stopp för si­do­bo­stä­der

Vest­man an­ser att rät­tens be­slut att un­der­kän­na reg­ler­na för si­do­bo­stä­der mo­ti­ve­ra­des på ett in­tres­sant sätt.

– Man mo­ti­ve­ra­de be­slu­tet med skri­vel­ser som finns i del­ge­ne­ral­pla­nen för skär­går­den och kus­ten. Men i en del­ge­ne­ral­plan kan man in­te slå fast vad en kommun kan be­stäm­ma i sin bygg­nads­ord­ning. Och ef­tersom bygg­nads­ord­ning­ens skri­vel­ser om si­do­bo­stä­der tilläm­pas bå­de i skär­går­den och i in­lan­det, an­såg dom­sto­len att den in­te kan upp­hä­va reg­ler­na ba­ra del­vis. En­ligt dom­slu­tet är reg­ler­na för si­do­bo­stä­der allt­så ett pro­blem en­dast i skär­går­den och

in­te i in­lan­det. Men man var tvung­na att för­kas­ta he­la si­do­bo­stads­nor­men på grund av att sam­ma reg­ler tilläm­pas på bäg­ge om­rå­de­na. Det är för­stås synd.

Vest­man sä­ger att Sibbo nu ef­ter dom­slu­tet kan im­ple­men­te­ra den nya bygg­nads­ord­ning­en för­u­tom när det gäl­ler si­do­bo­stä­der.

– Be­slu­tet in­ne­bär att den nya bygg­nads­ord­ning­en kan er­sät­ta den gam­la och att al­la lätt­na­der i byg­gan­det som den in­ne­hål­ler kan bör­ja an­vän­das med un­dan­tag för si­do­bo­stä­der­na. Det här be­ty­der än­då in­te att det in­te läng­re skul­le be­vil­jas till­stånd för si­do­bo­stä­der i kommunen, i in­lan­det kan det fort­fa­ran­de gö­ras ge­nom un­dan­tags­för­fa­ran­de.

Om Sibbo kom­mer att an­sö­ka om be­svärs­rätt till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len finns det än­nu inga be­slut om.

– Som hel­het an­ser jag att för­valt­nings­dom­sto­lens be­slut än­då är en del­se­ger för kommunen. I mitt an­fö­ran­de i full­mäk­ti­ge in­för om­röst­ning­en om bygg­nads­ord­ning­en sa­de jag att vi nu har en möj­lig­het att prö­va hur lag­stift­ning­en kan till­go­do­se Sib­bo­bor­nas vil­ja att möj­lig­gö­ra byg­gan­de. Rät­tens be­slut be­kräf­tar nu att de all­ra fles­ta lös­ning­ar i nya bygg­nads­ord­ning­en är möj­li­ga och lag­li­ga. Det blir nog bra det här.

Foto: KristoF­Fer Åberg

NYA SPADTAG. Syf­tet med den nya bygg­nads­ord­ning­en är att gö­ra det enkla­re att byg­ga i Sibbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.