Kal­le He­le­ni­us dom i tings­rät­ten står kvar

Helsing­fors hov­rätt be­vil­ja­de in­te till­stånd för fort­satt be­hand­ling i fal­let där Kal­le he­le­ni­us hund bet en an­nan hund och sam­ti­digt ska­da­de en per­son.

Östnyland - - Fredag - ÖN

Det var i au­gusti som tings­rät­ten döm­de Karl ”Kal­le” He­le­ni­us till 1 760 eu­ro i bö­ter och om­kring 2 500 eu­ro i er­sätt­ning­ar för vål­lan­de av per­son­ska­da och ord­nings­för­se­el­se. Do­men kom ef­ter att hans hund flög på en an­nan hund i Huk­tis i Borgå år 2016 – där sam­ti­digt den and­ra hun­dens äga­re ska­da­des i sam­band med hän­del­sen.

Tings­rät­ten an­såg att han in­te ha­de hål­lit hun­den kopp­lad såsom den bor­de ha va­rit.

He­le­ni­us över­kla­ga­de do­men till Helsing­fors hov­rätt som på ons­da­gen slog fast att man in­te ser skäl att ta upp fal­let igen. Det in­ne­bär att do­men från tings­rät­ten be­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.