Al­ter­na­tiv häkt­ning in­förs vid års­skif­tet

För­stärkt re­se­för­bud och häkt­nings­ar­rest kan från och med näs­ta år an­vän­das som al­ter­na­tiv till häkt­ning.

Östnyland - - Fredag - SPT

Man vill kun­na över­va­ka per­so­ner i stäl­let för att häk­ta dem. Häk­ta­de ska ock­så snab­ba­re flyt­tas från po­li­sens för­va­rings­lo­ka­ler till fäng­el­se.

En­ligt de nya be­stäm­mel­ser­na som trä­der i kraft vid års­skif­tet kan dom­sto­len ge ett för­stärkt re­se­för­bud som över­va­kas med hjälp av tek­nis­ka ap­pa­ra­ter, som till ex­em­pel en fot­bo­ja, in­nan straf­fet döms ut.

Om gär­nings­man­nen döms till ovill­kor­ligt fäng­el­se­straff och straf­fet är högst två års fäng­el­se, kan dom­sto­len i stäl­let för häkt­ning be­stäm­ma att den döm­de ska åläg­gas häkt­nings­ar­rest som över­va­kas med tek­nis­ka ap­pa­ra­ter.

Ti­den en per­son kan va­ra häk­tad och för­sva­ras i po­li­sens lo­ka­ler för­kor­tas och kra­ven för att ham­na i po­li­sens lo­ka­ler skärps.

Från och med års­skif­tet får en häk­tad per­son in­te hål­las i po­li­sens för­va­rings­lo­ka­ler läng­re än sju da­gar. I dag är den mot­sva­ran­de ti­den fy­ra vec­kor.

En per­son kan än­då hål­las häk­tad läng­re om det finns ex­cep­tio­nellt vägan­de skäl för det, till ex­em­pel för att tryg­ga den häk­ta­des sä­ker­het, för­un­der­sök­ning­en el­ler utred­ning­en.

Med häkt­ning av­ses den tid en brotts­miss­tänkt hålls häk­tad på grund av brott in­nan en verk­ställ­bar och la­ga kraft vun­nen dom med­de­las.

Syf­tet med en häkt­ning är att tryg­ga för­un­der­sök­ning­en, dom­stols­be­hand­ling­en och straff­verk­stäl­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.