28-åring döm­des för ett fem­ti­o­tal brott

Man­nen döm­des på 49 punk­ter för ett år se­dan. Han över­kla­ga­de, och nu har hov­rät­ten kom­mit med sitt svar.

Östnyland - - Fredag - Ön

El­va må­na­ders fäng­el­se blev straf­fet för den 28-åri­ga man som för ett år se­dan döm­des för en lång rad brott på oli­ka håll i Ny­land.

Man­nen döm­des för en lis­ta över brott som äg­de rum un­der 2015 och 2016 och som in­ne­hål­ler allt från med­hjälp till grovt stöld till snat­te­ri­er, bil­stöld och tra­fik­för­se­el­ser.

Man­nen över­kla­ga­de do­men för med­hjälp till grov stöld, en åtals­punkt som upp­stod när hans kum­pan bröt sig in i ett hus i Sibbo år 2015 ge­nom att slå sön­der ett föns­ter med en glas­ham­ma­re. Väl in­ne stal han sa­ker till ett vär­de av näs­tan 900 eu­ro, där­ibland smyc­ken. Han pas­sa­de ock­så på att vän­da upp och ned på bosta­den och or­sa­ka­de ska­dor på fle­ra hund­ra eu­ro. Un­der ti­den vän­ta­de 28-åring­en i bi­len. Tings­rät­ten an­såg att han fun­ge­ra­de som chauf­för, och att in­brot­tet var myc­ket väl pla­ne­rat.

28-åring­en häv­dar att han in­te viss­te att kum­pa­nen skul­le bry­ta sig in i huset. I stäl­let sä­ger han sig ha levt i tron att han ba­ra skul­le häm­ta dro­ger från en be­kant. Åkla­ga­ren över­kla­ga­de å sin si­da ef­tersom do­men an­sågs för lindrig.

På ons­da­gen slog hov­rät­ten fast att det in­te finns skäl att änd­ra på do­men, bland an­nat ef­tersom det in­te finns skäl att gå ige­nom be­vis­fö­ring­en igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.