Sib­bo­bör­di­ga Tör­rö­nen no­mi­ne­rad till bragd­me­dal­jen

De tre kan­di­da­ter­na för årets bragd­me­dalj är ut­sed­da. Idrotts­gre­nar­na är hand­boll, tyngd­lyft­ning och cyk­ling.

Östnyland - - Fredag - ÖN

I dag, den 19 de­cem­ber, öpp­nar om­röst­ning­en för den an­ri­kas­te id­rotts­pre­mi­e­ring­en i Svensk­fin­land, Fin­lands Svens­ka Id­rotts bragd­me­dalj.

Bragd­me­dal­jen, som förs­ta gång­en de­la­des ut 1941, är en be­lö­ning och ett er­kän­nan­de för en ut­omor­dent­lig id­rotts­bragd un­der året.

Bragd­me­dal­jen kan till­de­las en id­rot­ta­re, en le­da­re, en ak­tion, id­rotts­hän­del­se el­ler för en id­rotts­gär­ning.

I år är Sib­bo­bon Su­san­na Tör­rö­nen en av de no­mi­ne­ra­de.

Bragd­me­dal­jen av­görs ge­nom en om­röst­ning på web­ben där vem som helst kan rös­ta. Om­röst­ning­en öpp­nar ons­dag 19.12 och på­går fram till 9.1.2019. Rös­ten kan man läm­na på www.id­rott.fi

De no­mi­ne­ra­de för bragd­me­dal­jen 2018 är:

Ni­co Rönn­berg, hand­boll

Ni­co har sla­git sig fram i eu­ro­pe­isk hand­boll tack va­ra hans pre­sta­tio­ner med la­get Ri­i­hi­mä­en Cocks i EHF Cham­pi­ons Le­a­gue. Det är förs­ta gång­en ett fin­ländsk lag spe­lar i Cham­pi­ons Le­a­gue. För till­fäl­let le­der Ni­co även skyt­te­li­gan i he­la se­ri­en. Han ger Finland den stor­spe­la­ri­dol som lan­det be­hö­ver.

Su­san­na Tör­rö­nen, kraftsport

Su­san­na som i kraftspor­ten re­pre­sen­te­rar IF Sibbo-Var­gar­na tog 2018 hem ing­et mind­re än två VM-guld och ett EM-guld i klas­sisk bänk­press. Hon in­ne­har även ju­ni- or­världs­re­kor­det i klas­sisk bänk­press på 132,5 kg som hon lyf­te in­för hem­ma­publi­ken un­der VM i Van­da 2018.

Jaak­ko Hän­ni­nen, lands­vägscyk­ling

Jaak­ko re­pre­sen­te­rar TWD-Län­ken och gjor­de en skräll när han 2018 tog hem en brons­me­dalj i VM i lands­vägscyk­ling för un­der 23-åring­ar. Värl­den fick då upp ögo­nen för den ta­lang­ful­le och enormt driv­na fins­ka cy­klis­ten vars styr­ka lig­ger i upp­förs­backåk­ning och på tek­niskt krä­van­de rut­ter. Ef­ter bron­set kun­de han an­slu­ta sig till det frans­ka proff­scy­kel­stal­let Team ECSEL.

Foto: Ar­kiv/LeiF Weck­ström

STYR­KA. Su­san­na Tör­rö­nen är en av de tre no­mi­ne­ra­de id­rot­ta­re som no­mi­ne­rats till bragd­me­dal­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.