Histo­ri­er i många la­ger be­rät­tas i Konst­hal­len

Östnyland - - Ledare - ÖN

Ee­va-Li­i­sa Iso­maa ar­be­tar med histo­ri­eskild­ring, från det pri­va­ta till det all­män­na, i si­na verk som tar av­stamp i den evi­ga sta­den Rom och i konst­nä­rens barn­doms­land­skap i Tor­ne­da­len.

Vad minns vi? Hur lä­ser vi histo­ri­en? Det är te­man som Iso­maa tar fas­ta på i en se­rie verk med fle­ra di­men­sio­ner och spän­nan­de djup som in­går i ut­ställ­ning­en Li­vi­as hus i Konst­hal­len i Borgå.

Ut­ställ­nings­nam­net går igen i se­ri­en Li­vi­as hus som går till­ba­ka nit­ti­o­ta­let och en tid som Iso­maa till­bring­a­de i ett konst­närs­re­si­dens ut­an­för Rom. Golv­kak­len i den ro­mers­ka vil­lan i kom­bi­na­tion med Tor­ne­da­lens rymd och ljus bil­dar en mo­sa­ik där rum­met byggs i la­ger på la­ger.

Ge­nom­skin­lig­he­ten präg­lar ock­så hen­nes verk ur se­ri­en Ve­sipä­ivä­kir­jat. Med mjuk bot­ten, car­bo­run­dum, po­ly­mer­gra­vyr och pig­mentav­drag byg­ger hon upp tids­ni­vå­er­na i ver­ken.

Ut­ställ­ning­en Li­vi­as hus är ock­så en be­rät­tel­se om Ee­vaLi­i­sa Iso­maas livs­hi­sto­ria och om hen­nes tret­tio­å­ri­ga väg som konst­när.

Foto: KristoF­Fer Åberg

LI­VI­AS HUS. Ee­va-Li­i­sa Iso­maas konst har mång­di­men­sio­nellt djup och har Rom och Tor­ne­da­len som fix­punk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.