Bab­ben Lars­son bju­der på skratt­fest

Den svens­ka stjärn­ko­mi­kern och tv-pro­fi­len Bab­ben Lars­son gör Fin­landstur­né med sin stand up-fö­re­ställ­ning som ock­så tar en sväng via Borgå un­der kom­man­de vår.

Östnyland - - Ledare - ÖN

Un­der vå­ren 2019 fort­sät­ter Bab­ben Lars­sons jät­te­tur­né Ex­pe­di­tion Bab­ben. Den spe­las en­bart på mind­re or­ter i Sve­ri­ge, vil­ket bli­vit enormt upp­skat­tat och ock­så bli­vit en suc­cé. Idén till pro­jek­tet föd­des när Bab­ben trött­na­de på att spe­la i sam­ma stä­der och lo­ka­ler år ut och år in. Hon ut­ma­na­de sig själv att hit­ta fy­ra nya or­ter i samt­li­ga 25 land­skap i Sve­ri­ge och upp­trä­da där.

– Jag har en Sve­ri­ge-kar­ta hem­ma med en nål på var­je ort jag spe­lat. Slut­må­let med ex­pe­di­tio­nen är allt­så att få ihop 100 nya nå­lar och nå ut till Sveriges al­la hörn, sä­ger Lars­son.

För­u­tom Sveriges al­la hörn be­sö­ker Bab­ben även Finland. Un­der Fin­landstur­nén upp­trä­der Bab­ben på fem or­ter som hon ald­rig ti­di­ga­re har be­sökt. Tur­nén når Finland i april och det är även här Bab­ben av­slu­tar sin näs­tan fy­ra­å­ri­ga tur­né.

Bab­ben Lars­son är en av Sveriges mest kän­da ko­mi­ker och som en av stand up-Sveriges pi­on­jä­rer bör­ja­de hon med stand up re­dan i slu­tet av 1980-ta­let. Bab­ben är ko­mi­ker, skå­de­spe­la­re, för­fat­ta­re, fö­re­lä­sa­re, mu­si­ker samt pro­gram­le­da­re och har ko­rats två gång­er till årets kvinn­li­ga ko­mi­ker. Som ko­mi­ker har hon hun­nit med fle­ra so­lo­fö­re­ställ­ning­ar och krogsho­wer, men ock­så tur­ne­rat ut­om­lands. Bab­ben har även med­ver­kat i TV-pro­gram såsom ”Par­la­men­tet” och ”Stjär­nor hos Bab­ben”.

Ons­da­gen den 10 april upp­trä­der hon på Kul­tur­hu­set Grand i Borgå. För­u­tom Borgå upp­trä­der Bab­ben Lars­son även i Ny­kar­le­by, Ma­lax, Ka­ris och Ki­mi­to.

Bil­jet­ter­na kom­mer till sa­lu fre­da­gen den 21 de­cem­ber 2018 kloc­kan 12. Bil­jet­ter kan kö­pas via Net­tic­ket el­ler Luc­kan.

FOTO: Hå­KAN LARS­SON

SHOW. Bab­ben Lars­son upp­trä­der med ”Ex­pe­di­tion Bab­ben” på Grand i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.