Bok om Ru­ne­bergs Kroksnäs nu på fins­ka

Östnyland - - Ledare - HE­LÉN KUR­RI

För fem år se­dan ut­kom He­le­na Hä­me­lins bok Ru­ne­bergs på Kroksnäs, en bok som be­rät­tar om Jo­han Lud­vig Ru­ne­bergs tid på Kroksnäs i Borgå skär­gård. Se­dan 2003 äger He­le­na och Staf­fan Hä­me­lin det så kal­la­de Ru­ne­bergs­mu­se­et och pa­ret bor där som­mar­tid.

Nu har boken över­satts till fins­ka och finns att kö­pa Ru­ne­bergs­hem­met och i Luc­kan i Grand. På fins­ka he­ter boken Fred­ri­ka ja J. L Ru­ne­berg, Kroksnä­sin ke­sät 1838–1868.

Kroksnäs fun­ge­ra­de som en till­flyktsort för Ru­ne­berg då han vil­le kom­ma bort från den of­fi­ci­el­la var­da­gen. På Kroksnäs njöt han av det an­språks­lö­sa li­vet och till­bring­a­de sin tid i na­tu­ren, där han bland an­nat fis­ka­de och ja­ga­de. Ru­ne­bergs fa­milj bod­de om som­rar­na mel­lan åren 1838 och 1868.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.