Skänk stek­fet­tet från skin­kan till gott syf­te

Stek­fet­tet från en en­da skin­ka kan dri­va en per­son­bil tre kilo­me­ter. Kam­pan­jen Kink­ku­temp­pu, un­ge­fär skink­tric­ket, ord­nas i år för tred­je gång­en. av det in­sam­la­de stek­fet­tet till­ver­kas för­ny­bar die­sel.

Östnyland - - Ledare - Jan­ni­Ka lin­dén

Den ke­mis­ka bas­in­du­strin står ba­kom in­sam­ling­en av skink­fett. Fet­tet man sam­lar in blir för­ny­bar die­sel på For­tums raf­fi­na­de­ri i Borgå och säljs. Kam­pan­jen do­ne­rar 20 000 eu­ro till för­e­ning­en Ho­pe låg­be­med­la­de fa­mil­jers jul­fi­ran­de.

Må­let i år är att för­dubb­la fjol­å­rets re­sul­tat och få med 300 000 hus­håll.

In­sam­ling­en star­tar den 20 de­cem­ber och av­slu­tas den 7 ja­nu­a­ri. Det går att do­ne­ra fet­tet på 230 in­sam­lings­plat­ser i lan­det. För­u­tom stek­fett från skin­ka du­ger ock­så fett från kal­kon el­ler fisk.

Gör så här: Öpp­na och skölj en tom mjölk­kar­tong. Man kan in­te sät­ta stek­fet­tet i glas- el­ler plåt­bur­kar. Häll för­sik­tigt stek­fet­tet i kar­tong­en och slut den till ex­em­pel med tejp. Låt fet­tet stå svalt och stel­na och läm­na se­dan mjölk­kar­tong­en vid när­mas­te in­sam­lings­punkt.

På www.kink­ku­temp­pu.fi. finns me­ra in­for­ma­tion om in­sam­ling­en och en för­teck­ning över in­sam­lings­plat­ser­na. I Borgå kan man läm­na sitt skink­fett vid tre in­sam­lings­punk­ter.

Foto: lis­beth gäd­da

lySK­raf­tig. Re­flex­gra­nar är tren­digt den här ju­len. I Borgå finns två de­ko­re­ra­de gra­nar och nu har ock­så Sibbo fått ett jul­träd med re­flek­te­ran­de dekorationer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.