Ju­ha­ni Busk

Östnyland - - Ledare - Ed­ward SE­gEr

■■■1956–2018 Jag lär­de kän­na Jus­si i bör­jan av 2000-ta­let tack va­re Hans Rönn­berg. Has­se fö­reslog att jag skul­le kon­tak­ta Hen­rik ”Heg­ge” Sö­der­holm och ba­sis­ten Jus­si Busk. Jag ha­de in­te hört om des­sa her­rar ti­di­ga­re – kom dock ihåg ett bra Borgå­band från 70-ta­let. I det spe­la­de Rab­be Fred­riks­son gi­tarr och Heg­ge var ock­så med.

Vi ha­de en lik­nan­de mu­si­ka­lisk bak­grund. Brit­tisk blues, spe­ci­ellt John May­all och Cream, var en ge­men­sam in­spi­ra­tions­käl­la. De förs­ta öv­ning­ar­na hölls i Heg­ges lil­la tvåa på Alex­an­ders­ga­tan. Jag ha­de en tolv­sträng­ad akus­tisk gi­tarr, Heg­ge ha­de små bongotrum­mor och Jus­si ha­de en bas­gi­tarr som Rab­be ha­de gjort åt ho­nom. Ett mu­si­ka­liskt frö bör­ja­de gro och grup­pen The Bri­tish Stan­dard grun­da­des 2002.

Se­na­re kom ock­så or­ga­nis­ten Juk­ka Gustav­son med i vårt band. Heg­ges färg­gla­da per­son­lig­het syn­tes i hans han­te­ring av trum­pin­nar­na och of­ta ock­så på and­ra håll. Jus­si var an­norlun­da. Som vo­ka­list var han oer­hört mångsidig, själ­full och lugn. Jus­si ha­de en stark stäm­ma som kom från dju­pet och gav ett fyl­ligt sound med bas i klang­en. Un­der spel­ning­ar­na fick Jus­si ge­nast publi­ken med sig ge­nom ro­li­ga små be­rät­tel­ser mel­lan lå­tar­na.

Jag tyck­te ge­nast om Jus­si. Vår vän­skap för­dju­pa­des ef­ter att Heg­ge ha­de gått bort. Jus­si var pi­a­no­stäm­ma­re på Si­be­li­usa­ka­de­min i Helsing­fors och vi träf­fa­des of­ta i aka­de­mins lunch­re­stau­rang då jag stu­de­ra­de i där. Vi pra­ta­de om mu­si­ken, li­vet, dö­den och själs­li­ga ting. Det var lätt att tri­vas i Jus­sis säll­skap. Han var all­tid po­si­tiv, lev­nads­glad och fick ock­så and­ra på gott hu­mör

Vårt skiv­pro­jekt gick lång­samt fram­åt och felet var mitt. Att Heg­ge samt min go­de vän Luc Bon­net bå­da plöts­ligt gick bort för­la­ma­de mig. Bå­da ha­de va­rit med på in­spel­ning­ar­na. Det är Jus­sis för­tjänst att vi till slut fick ski­van klar. Jus­sis skick­lig­het som sång­a­re väck­te upp­märk­sam­het ock­så i Eng­land. ”Who´s the sing­er? He´s re­al­ly gre­at, sa­de mu­sik­proffs som jag kän­ner där.

Jus­si var en myc­ket mångsidig mu­si­ker. Han spe­la­de pi­a­no, gi­tarr och bas och som sång­a­re var han av in­ter­na­tio­nell klass. Jag vet in­te om han nå­gon­sin för­stod hur myc­ket ta­lang han ha­de. Jus­si var väl­digt jord­nä­ra och an­språks­lös gäl­lan­de si­na för­må­gor. Som män­ni­ska och vän var han än­nu stör­re än si­na mu­si­ka­lis­ka ta­lang­er.

En kon­sert till min­net av Ju­ha­ni Busk hålls i Borgå i Gam­la Stu­dio 123 den 8 febru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.