Jullå­tar, hits, ko­mik, allsång

Yle Fem sön­dag 20.50, re­pris ons­dag 8.30

Östnyland - - Ledare -

Pe­ter Jö­back, Pa­trik Isaksson, Kris­ta Si­eg­frids, Jan­ni­ke■och■Erik-André Hvid­sten■ med­ver­kar.■Som■kon­fe­ren­ci­er■ fun­ge­rar■Christof­fer Strand­berg.■Un­der■kväl­len■upp­trä­der■ även■mul­ti­in­stru­men­ta­lis­ten■ Gun­hild Car­ling,■ barnar­tis­ten■Si­ri Ste­ni­us,■vi­o­li­nis­ten■Al­bert Sahl­ström,■Bastu­poj­kar­na■från■Va­sa■och■en■barn­kör■ från■Gran­hults­sko­lan■i■Gran­kul­la.■Som■ka­pell­mäs­ta­re■fun­ge­rar■Ans­si Väx­by■som■har■med■ sig■ett■fem­ton­man­na­band■med■ mu­si­ker■från■Finland■och■Sve­ri­ge.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.