Ro­bot­bus­sar kan lö­sa pro­ble­met med pend­ling i Lo­vi­sa

Själv­gå­en­de bussar mel­lan Lo­vi­sa­nej­den och Helsing­fors längs E18 kan va­ra verk­lig­het re­dan om tre år. Ett am­bi­tiöst men re­a­lis­tiskt pro­jekt, sä­ger stads­di­rek­tör Jan D. OkerBlom i Lo­vi­sa.

Östnyland - - Fredag - Jan­nI­ka LIn­dén 020 756 9627, jan­ni­ka.lin­[email protected]­me­dia.fi

Stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom i Lo­vi­sa har sik­tet in­ställt på en per­ma­nent och myc­ket am­bi­tiös lös­ning på tra­fik­pro­ble­met ef­ter att än­nu ett buss­bo­lag med­de­lat att man slu­tar med tu­rer till och från Lo­vi­sa. Hans vi­sion är att gö­ra mo­tor­vä­gen, E18, till den förs­ta mo­tor­vä­gen i värl­den där pend­lings­tra­fi­ken sköts med ro­bot­bus­sar.

– Det är ett am­bi­tiöst pi­lot­pro­jekt för att gö­ra E18 till den mest avan­ce­ra­de mo­tor­vä­gen i Eu­ro­pa med smart tek­nik och fö­rar­lös tra­fik. För att möj­lig­gö­ra tra­fik med ro­bot­bus­sar krävs myc­ket tek­nik, smar­ta väg­mär­ken och till­gång till tro­vär­digt da­ta. Det finns re­dan själv­gå­en­de bi­lar och bussar och ock­så tek­ni­ken som be­hövs för att gö­ra mo­tor­vä­gen smart, sä­ger Oker-Blom.

Att Lo­vi­sa­bor­na in­om någ­ra år kan åka ro­bot­buss till ar­bets­plat­sen i Helsing­fors är in­te ba­ra en vi­sion, ar­be­tet för att för­verk­li­ga pla­nen har bör­jat. En ar­bets­grupp kom­mer att till­sät­tas med Oker-Blom som sam­man­kal­la­re i bör­jan av 2019 och i den ska fin­nas re­pre­sen­tan­ter åt- minsto­ne för Lo­vi­sa, Pyt­tis och Kot­ka.

Jan D. Oker-Blom ser ba­ra för­de­lar med själv­gå­en­de buss­tra­fik.

– Bus­sar­na går ut­an chauf­för och kan där­för kö­ra länge ut­an pa­us. De be­hö­ver in­te par­ke­ras ut­an kan vän­da om och åka till­ba­ka, allt i ett sträck.

I bäs­ta fall möj­lig­gör det mind­re bussar som kan gå of­ta­re. Mind­re fö­rar­lö­sa bussar med smart tek­nik kun­de gö­ra det möj­ligt att in­fö­ra fler tu­rer och even­tu­ellt ock­så av­vi­kan­de rut­ter vid be­hov.

– By­a­skjut­sar kun­de in­te­gre­ras i sy­ste­met så att bus­sen kan gö­ra en av­stic­ka­re om nå­gon som köpt sin bil­jett i för­väg bor i en by längs rut­ten. Må­let är ett pärl­band av små bussar som tra­fi­ke­rar längs E18 och gör det här om­rå­det till nå­got att räk­na med för al­la som är be­ro­en­de av hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

Stör­re ar­bets­grupp

De tre kom­mu­ner­na har iden­ti­fi­e­rat po­ten­ti­el­la part­ners för pro­jek­tet och un­der vå­ren ord­nas ett stormö­te med al­la in­tres­sen­ter.

– Åt­minsto­ne Tra­fi, Bu­si­ness Finland, ITS Finland och Vill­man­strands tek­nis­ka uni­ver­si­tet, där man fors­kar i lik­nan­de pi­lot­pro­jekt, kom­mer att till­frå­gas, sä­ger Oker-Blom.

I ar­bets­grup­pen kan ock­så in­gå Fred­rik­shamn och Borgå, och and­ra kom­mu­ner längs mo­tor­vä­gen, pro­du­cen­ter av led­be­lys­ning, av el el­ler gas.

– Det finns en lång rad in­tres­sen­ter som kan in­vol­ve­ras, sä­ger OkerBlom.

Bu­si­ness Finland är en fin­ländsk stat­lig or­ga­ni­sa­tion somt in­rät­ta­des 1 ja­nu­a­ri 2018 ge­nom att man slog ihop in­no­va­tions­myn­dig­he­ten Te­kes och det stat­li­ga ex­port-, in­ve­ste­rings- och tu­rist­främ­jan­de fö­re­ta­get Fin­pro.

ITS Finland är ett sam­ar­bets­fo­rum för för­valt­ning, forsk­ning och fö­re­tag och job­bar för att hit­ta lös­ning­ar för att tra­fi­ken ska lö­pa tryggt och mil­jö­vän­ligt. ITS står för In­tel­li­gent Trans­port Sys­tems and Ser­vices, un­ge­fär smar­ta sy­stem och smart ser­vice för tra­fi­ken. ITS Finland ver­kar som en för­e­ning som job­bar ut­tryck­li­gen för att smart tra­fik och trans­port ska bli verk­lig­het.

Jan D. Oker-Blom ser det som re­a­lis­tiskt att pro­jek­tet blir verk­lig­het gans­ka snabbt.

– Tek­no­lo­gin finns och un­der vå­ren ut­re­der vi vad som be­hövs. Det ar­be­tet bor­de va­ra klart på hös­ten.

Att in­fö­ra själv­gå­en­de buss­tra­fik krä­ver vis­sa lov, men det tor­de man kun­na få och då kan man bör­ja kon­kre­ti­se­ra näs­ta vin­ter. Be­ro­en­de på tek­no­lo­gi och in­tres­se kan det va­ra verk­lig­het om tre år, sä­ger han.

In­tres­se för pro­jek­tet räk­nar han med att det finns.

Ing­en lo­gik

Nå­got mås­te en­ligt Jan D. OkerBlom gö­ras för att kom­mu­ni­ka­tio­ner­na till och från Lo­vi­sa­re­gi­o­nen ska fun­ge­ra. Öst­ra strand­ba­nan, den nya tåg­ba­nan från Helsing­fors ös­terut, finns kvar högt på öns­ke­lis­tan över tra­fik­lös­ning­ar som kun­de hö­ja livs­kraf­ten för re­gi­o­nen, men det är en lös­ning på läng­re sikt.

Al­la Po­hjo­lan Li­i­ken­nes snabb­busstu­rer upp­hör i slu­tet av febru­a­ri. Bo­la­get kör bland an­nat en stor del av tu­rer­na mel­lan Lo­vi­sa och Helsing­fors. För en må­nad se­dan med­de­la­de ock­så buss­bo­la­get Sa­von­lin­ja att man mins­kar tu­rer­na mel­lan Lo­vi­sa och hu­vud­sta­den.

I Lo­vi­sa var Po­hjo­lan Li­i­ken­nes be­sked vän­tat och Jan D. Oker-Blom kon­sta­te­rar att sta­den gör vad den kan för att un­der­lät­ta för pend­lar­na. Sta­den har till­sam­mans med Borgå och NTM-centralen köpt en ti­dig busstur från Lo­vi­sa till Helsing­fors. Ap­pli­ka­tio­nen by­a­skjut­sen som ska för­bätt­ra möj­lig­he­ten att rö­ra sig på gles­byg­den tas i bruk näs­ta år.

– Det är jät­tetrå­kigt och pro­ble­ma­tiskt att det gick så här, men vi har fått ock­så po­si­ti­va ny­he­ter, som att tu­ren från Kou­vo­la via Lil­jen­dal till Helsing­fors fort­sät­ter, sä­ger Oker-Blom.

Han kon­sta­te­rar att pris­sätt­ning­en på en privat mark­nad bor­de fun­ge­ra.

– Nå­got är fel när man in­te får lön­sam­het i buss­tra­fi­ken. Det är ock­så olo­giskt att två kon­kur­re­ran­de buss­bo­lag bå­da slu­tar. Att den ena slu­tar bor­de ge den and­ra bätt­re lön­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.