Pa­vil­jong­en i San­näs sprack itu

San­näs sko­las pa­vil­jong står vid vägs än­de och kan in­te läng­re an­vän­das. För­e­nings­lo­ka­len Ha­ga­borg kan fun­ge­ra som akut hjälp, men är olämp­lig på många sätt. Be­sluts­fat­ta­re är än en gång be­kym­rad över Lo­ka­li­tets­led­ning­ens age­ran­de.

Östnyland - - Fredag - Sti­nA Jä­derhoLm 020 7569626, sti­na.ja­der­[email protected]­me­dia.fi

San­näs sko­la står in­för sto­ra prak­tis­ka pro­blem un­der vår­ter­mi­nen. Den gam­la pa­vil­jong­en som har in­hyst två skol­klas­ser mås­te tas ur bruk och så här akut är för­e­nings­lo­ka­len Ha­ga­borg den en­da möj­li­ga er­sät­tan­de lo­ka­len, trots al­la bris­ter.

Miss­nö­jet med Lo­ka­li­tets­led­ning­ens age­ran­de blos­sar upp igen.

Pa­vil­jong­en som i över nio år har tjä­nat som ex­tra ut­rym­me för San­näs sko­la, med plats för två skol­klas­ser, har tjä­nat ut. Grun­den har satt sig un­der en läng­re tid och nu har stom­men spruc­kit. Pa­vil­jong­en köp­tes an­vänd, ur­sprung­li­gen för Ilo­lan kouls be­hov och flyt­ta­des 2010 till San­näs.

Svensk­språ­ki­ga ut­bild­nings­sek­tio­nen tog på ons­da­gen ställ­ning till San­näs sko­las si­tu­a­tion och för­sla­get att an­vän­da för­e­nings­lo­ka­len Ha­ga­borg som ex­tra skol­fas­tig­het un­der vå­ren.

En för­e­nings­lo­kal upp­fyl­ler in­te kra­ven på ett fun­ge­ran­de un­der­vis­nings­ut­rym­me för kon­stant bruk, men kan god­kän­nas som en akut lös­ning för en kor­ta­re tid, an­ser sek­tio­nen.

In­nan Ha­ga­borg kan tas i an­vänd­ning av San­näs sko­la bör sko­lans läsårs­plan upp­da­te­ras, in­om ja­nu­a­ri må­nad, och god­kän­nas av ut­bild­nings­di­rek­tö­ren.

Akut pro­blem

– Jag viss­te att pa­vil­jong­en i San­näs är i då­ligt skick, men jag var in­te med­ve­ten om att det var så här akut, sä­ger lo­ka­li­tets­di­rek­tör Bör­je Bo­st­röm.

– Nu be­hö­ver vi snabbt ett po­li­tiskt be­slut om skol­lös­ning­en i öst­ra de­len av sta­den. Vi mås­te kun­na bör­ja pla­ne­ra. Ing­et kan bör­ja byg­gas 2019, men för att kun­na bör­ja 2020 krävs nu ett ställ­nings­ta­gan­de. Ska vi ha en sko­la el­ler två och var ska den even­tu­el­la ge­men­sam­ma sko­lan byg­gas, i Ill­by, i San­näs el­ler nå­gon helt an­nan stans?

Bo­st­röm po­äng­te­rar att Ha­ga­borg-lös­ning­en är till­fäl­lig. Från hös­ten mås­te San­näs sko­la få ba­rac­ker.

Bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Cat­ha­ri­na von Schoultz vill in­te läg­ga ener­gi på att le­ta ef­ter skyl­di­ga till den svå­ra si­tu­a­tio­nen.

– Pri­o­ri­tet nu mås­te va­ra att hit­ta en fun­ge­ran­de lös­ning för San­näs sko­la.

– Bild­nings­nämn­den har re­dan sla­git fast att vi i fram­ti­den ska ha sko­lor ock­så i öst­ra Borgå, gär­na i form av ett bild­nings­cent­rum. Jag hop­pas att det finns till­räck­ligt stöd för det här ock­så i full­mäk­ti­ge. Åt­minsto­ne he­la SFP-grup­pen bac­kar upp be­slu­tet.

Nämn­den har ock­så be­slu­tat om en ut­red­ning över pla­ce­ring­en av bild­nings­cent­ret.

– Det är klart att bild­nings­cent­ret om­fat­tar San­näs sko­la och Ilo­lan kou­lu, sä­ger von Schoultz. När det gäl­ler Epoon kou­lu finns det ju ett ställ­nings­ta­gan­de om att bya- centren ska ha sko­lor och Eb­bo är ett by­cent­rum. Frågan kan än­då dis­ku­te­ras.

Lo­ka­li­tets­led­ning­en självs­vål­dig

Än en gång ver­kar det i Borgå fin­nas oli­ka upp­fatt­ning­ar om vem, be­sluts­fat­tar­na el­ler tjäns­te­män­nen, som har rätt att be­slu­ta om vad.

– Det oro­ar mig, sä­ger von Schoultz. Pro­ces­ser­na är otyd­li­ga, el­ler följs in­te.

– Jag upp­le­ver att Lo­ka­li­tets­led­ning­en age­rar väl självs­vål­digt ut­an att för­ank­ra si­na lös­ning­ar hos si­na kun­der. De lyss­nar in­te till­räck­ligt på kun­den och in­ser in­te sin roll som stödan­de ak­tör till kärn­upp­gif­ten, i det här fal­let i ut­bild­ning av sta­dens ele­ver ut­an tar på sig en mer sty­ran­de roll än dem till­kom­mer.

von Schoultz sä­ger än­då att hon ock­så gär­na skul­le se tyd­li­ga­re krav från bild­ning­ens tjäns­te­man­na­håll på att pro­ces­ser­na följs.

– Ock­så kun­den bär an­svar för att hel­he­ten ska fun­ge­ra.

Foto: ar­kiv/kristoF­Fer Åberg

SANNÄSPAVILJONGEN. Grun­den har spruc­kit och ele­ver­na mås­te läm­na lo­ka­len, se­nast i slu­tet av ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.