tret­ton vill ef­ter­trä­da Juk­ka palm­gren

Östnyland - - Fredag -

borgå stads lång­va­ri­ga mil­jö­vårds­chef Juk­ka Palm­gren går i pen­sion den 1 mars. tjäns­ten har le­dig­för­kla­rats och nu sökts av 13 per­so­ner. bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Fre­drick von Schoultz fat­tar be­slut om ef­ter­trä­da­ren i ja­nu­a­ri.

– Jag har in­ter­vju­at fem per­so­ner och någ­ra har lämp­lig­hets­testats. testre­sul­ta­ten har jag än­nu in­te fått så vi får se vil­ket in­ne­hål­let är, sva­rar von Schoultz då han får frågan om han re­dan vet vem som kom­mer att bli vald.

Så myc­ket kan han än­då sä­ga att fle­ra bra kan­di­da­ter finns.

De som sökt är fi­lo­so­fie ma­gis­ter Vil­le Al­ho från Van­da, ju­ris kan­di­dat Jo­han­na An­ders­son från borgå, fi­lo­so­fie ma­gis­ter Is­mo Glad från Nyslott, Hei­di He­i­no­nen från Helsing­fors (ex­a­mens­be­näm­ning­en är DEUg Lan­gues étrang­è­res ap­piqué­es), fi­lo­so­fie ma­gis­ter He­i­ni Hy­vä­ri­nen från Jy­vä­skylä, fi­lo­so­fie ma­gis­ter Ma­ri Jo­en­suu från borgå, ag­ro­no­mi­e­och forst­ma­gis­ter Tom­mi Maa­sil­ta från Puk­ki­la, ag­ro­no­mi­e­och forst­mi­nis­ter Jes­se Met­her från borgå, di­plo­min­gen­jör

Pirk­ko Paa­te­ro från Helsing­fors, Esko Pet­tay från Åbo, han är yr­kes­skol­lä­ra­re i bland an­nat bi­o­lo­gi och di­plo­min­gen­jör

Jan­ne Rai­nio från Kyrkslätt. två av dem som sökt tjäns­ten vill va­ra ano­ny­ma. ToRA

MATT­hEiszEN

VAKToMBYTE. Juk­ka Palm­gren har job­bat som mil­jö­vårds­chef i de­cen­ni­er men snart vän­tar pen­sio­närs­da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.