Må­let är kor­ta­re vård­ti­der vid sjuk­hu­set

Spe­ci­ellt den in­re­me­di­cins­ka av­del­ning­en vid Borgå sjuk­hus är of­ta över­be­las­tad. Nå­got mås­te gö­ras och lös­ning­en ver­kar va­ra kor­ta­re vård­ti­der på sjuk­hus och mer vård i hem­met.

Östnyland - - Ön - Sti­na Jä­der­holm

Un­der 2018 har Borgå sjuk­hus fått tam­pas med en hel del pro­blem, bland an­nat re­mis­ser som in­te hit­tat fram och brist på lä­ka­re vid den nya ögo­nen­he­ten. Per­so­nal­di­men­sio­ne­ring­en i öv­rigt har ock­så va­rit fö­re­mål för en del dis­kus­sio­ner. Vid Borgå sjuk­hus­nämnds mö­te fö­re jul fick nämn­den ta del av års­ge­nom­gång­en.

I ope­ra­tions­sa­lar­na har det tid­vis un­der 2018 rått di­rekt pa­ti­ent­brist på grund av pro­blem med re­mis­ser­na.

– Re­missi­tu­a­tio­nen har nu bli­vit bätt­re, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Ir­me­li Hoff­rén. HUS gick över till ett helt nytt cent­ra­li­se­rat re­mis­sy­stem i bör­jan av året och det upp­stod en hel del pro­blem i bör­jan, men med ti­den har lä­get för­bätt­rats.

– Det har ock­så va­rit svårt att få ögon­lä­ka­re till Borgå, men nu sat­sar man på ny­re­kry­te­ring. Det tog ock­så tid att få den nya ögo­nen­he­ten vid Borgå sjuk­hus att kom­ma i gång. Nu har det bör­jat rul­la.

Ett mer per­ma­nent pro­blem är över­be­lägg­ning­en på vår­dav­del­ning­ar­na i Borgå sjuk­hus. Pa­ti­entström­mar­na mås­te ef­fek­ti­ve­ras, sägs det i nämn­dens lis­ta. Det in­ne­bär kor­ta­re vård­ti­der.

– En allt stör­re del av vår­den mås­te i fort­sätt­ning­en ske i pa­ti­en­ter­nas hem, sä­ger Hoff­rén. Det är ju en na­tio­nell ten­dens att för­skju­ta en allt stör­re del av vår­den till det eg­na hem­met.

– Jag sit­ter ock­så som med­lem i so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den i Borgå och in­ser att kor­ta­re vård­ti­der på sjuk­hu­set sam­ti­digt in­ne­bär en stör­re be­last­ning på den kom­mu­na­la hem­sjuk­vår­den och hem­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.