Lo­vi­sa och Sib­bo fi­rar ny­å­ret med fyr­ver­ke­ri­er, Borgå fi­rar in­te ny­å­ret alls

Den som vill se fyr­ver­ke­ri­er som en del av sta­dens fi­ran­de får be­ge sig till Lo­vi­sa el­ler Sib­bo.

Östnyland - - Ön - MAx NY­bERg

Det blir va­ri­e­rand ut­bud av fest­lig­he­ter på ny­årsaf­ton. Lo­vi­sa stad ar­ran­ge­rar sitt tra­di­tio­nel­la ny­år­sjip­po på Skepps­bron mel­lan kloc­kan 16 och 18. Ny­år­sjip­pot för he­la fa­mil­jen bju­der publi­ken på varm saft och grill­korv åt de 600 förs­ta. Val­kom FBK tar som van­ligt hand om korv­grill­ning­en.

För mu­si­ken sva­rar den unga Lo­vi­sa­bon DJ Ni­ko Kek­ko­nen även känd som K4LE. På pro­gram­met även re­flex­stig (man får gär­na ta med egen fick­lam­pa), skugg­te­a­ter samt pon­ny­rid­ning. Jip­pot av­slu­tas kloc­kan 18 med ett fyr­ver­ke­ri som sköts av Su­o­men Py­ro­tek­ni­ik­ka.

Även ef­ter ny­å­ret blir det fest. Ef­ter en pa­us på ett par år är det igen dags för Tret­ton­dags­ba­len på Club Alex­ia. Lör­da­gen den 5 ja­nu­a­ri kloc­kan 18 öpp­nas dör­rar­na för al­la dans­sug­na. Lo­vi­sa stads mu­sik­ka­pell in­le­der kväl­len kloc­kan 19 med ett li­te lug­na­re av­snitt. Ef­ter mu­sik­ka­pel­lets upp­trä­dan­de blir det sväng­i­ga­re to­ner då Lo­vi­sa Big Band & Lo­vi­set­te änt­rar sce­nen. Än­nu me­ra fart bju­der kväl­lens sista band Hans Muro­back & Ratsu­po­li­i­sit på. In­trä­de 15 eu­ro.

I Sib­bo bjuds det li­kaså på he­la fa­mil­jens ny­års­fyr­ver­ke­ri med start kloc­kan 18. Fyr­ver­ke­ri­et av­fy­ras från Ådals­vä­gen kl. 18, och kom­mu­nen upp­ma­nar al­la att kom­ma i tid till plat­sen. Plat­sen är Ådals­vä­gen i Nick­by. JoHo Py­ro an­sva­rar för fyr­ver­ke­ri­et som Jo­han Hol­län­der har pla­ne­rat.

I Borgå ar­ran­ge­ras ing­en ny­års­fest alls. Su­sann Hart­man, chef för kul­tur­tjäns­ter i Borgå, sä­ger att man i stäl­let fo­ku­se­ra­de på Fin­land 100 år. Då ar­ran­ge­ra­de sta­den en fest för al­la Borgå­bor, med sär­skild fo­kus på bar­nen.

– Det var mu­sik och dans, med barn­be­to­nat pro­gram som av­slu­ta­des med fyr­ver­ke­ri­er.

Borgå stad har de se­na­re åren in­te sat­sat på fyr­ver­ke­ri­er alls. Det var någ­ra år se­dan sta­den se­nast sat­sa­de peng­ar på det, och då var det vid tor­get.

– Det var vid mid­natt, och det led­de till någ­ra kla­go­mål. Vi har an­nars ock­så dis­ku­te­rat hur eko­lo­gis­ka fyr­ver­ke­ri­er är, och hur de lig­ger i ti­den. Ock­så i sam­band med ju­bi­le­um­så­ret dis­ku­te­ra­de vi hur vet­tigt det är att skju­ta upp peng­ar i luf­ten, men till sist var det myc­ket upp­skat­tat. I fram­ti­den över­vä­ger vi and­ra möj­lig­he­ter, som la­sershow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.