Nya pend­lingsrut­ter och en ny ”By­a­skjuss” un­der­lät­tar buss-åkan­det

Den nya tjäns­ten By­a­skjus­sen star­tar i Borgå och Lo­vi­sa i mit­ten av ja­nu­a­ri – en form av samå­kan­de som för­e­nar taxi- och buss­färd.

Östnyland - - Ön - Ön

Det som kal­las By­a­skjus­sen star­tar näs­ta år. Tjäns­ten ska fö­ra med sig ett nytt sätt att åka buss i re­gi­o­nen och fun­de­rar via ap­pen Kyy­ti som kan lad­das ner på mo­bi­la en­he­ter om te­le­fo­ner och pek­plat­tor.

I Borgå tra­fi­ke­rar By­a­skjus­sen mel­lan cent­rum­om­rå­det, Ko­kons id­rotts­hal­lar och nor­ra by­ar var­dags­kväl­lar kl. 18–22. Till de nor­ra by­ar­na finns det inga kol­lek­tiv­tra­fik­för­bin­del­ser på var­dags­kväl­lar.

– Vi öns­kar att den­na tjänst gör det lät­ta­re till ex­em­pel för unga att kom­ma till hob­by­er och id­rotts­plat­ser, el­ler för al­la att åka till Borgå cent­rum för att skö­ta ären­den. Via By­a­skjus­sen kan man in­te be­stäl­la re­sor in­om cent­rum­om­rå­det sö­der om mo­tor­vä­gen ef­tersom man kan rö­ra sig där med and­ra kol­lek­tiv­tra­fik­lin­jer, sä­ger tra­fi­kin­gen­jör Han­na Lin­na-Va­ris på Borgå stad i ett press­med­de­lan­de.

I Lo­vi­sa tra­fi­ke­rar By­a­skjus­sen på om­rå­det Mic­kelspil­tom–Fors­by–Gam­mel­by var­da­gar på mor­go­nen kloc­kan 5.15–8.15 och på kväl­lar kloc­kan 17–19.

– Med hjälp av tjäns­ten för­sö­ker vi för­bätt­ra an­slut­nings­tra­fik­för­bin­del­ser mot öst och väst för per­so­ner som bor i des­sa by­ar och som ar­be­tar el­ler stu­de­rar på an­nat håll, sä­ger Markus Lindroos, chef för sam­hälls­tek­nik på Lo­vi­sa stad.

Be­stäl­la­ren be­stäm­mer

En plats på bus­sen be­ställs och be­ta­las med ap­pli­ka­tio­nen Kyy­ti som lad­das ned på en mo­bi­len­het. Den som be­stäl­ler fär­den be­stäm­mer i ap­pli­ka­tio­nen var re­san bör­jar och slu­tar, och re­san sam­man­län­kas med and­ra re­sor till sam­ma rikt­ning. Ap­pli­ka­tio­nen anger en tidsin­ter­vall för fär­den. In­ter­val­len pre­ci­se­ras när det kom­mer kän­ne­dom om huruvi­da and­ra pas­sa­ge­ra­re re­ser på sam­ma rutt. By­a­skjus­sar­nas av­gångs- och an­komst­ti­der kan för­änd­ras nå­got in­om de an­giv­na grän­ser­na men den ex­ak­ta­re tid­ta­bel­len med­de­las i god tid in­nan skjut­sen kom­mer. Bi­lens an­komst kan ock­så föl­jas i re­al­tid på kar­tan i ap­pli­ka­tio­nen.

I Borgå kos­tar skjut­sen 3 eu­ro (un­der 10 kilo­me­ter) el­ler 5 eu- ro (över 10 kilo­me­ter). I Lo­vi­sa kos­tar al­la skjut­sar 5 eu­ro. Med er­bju­dan­de­ko­den kan var­je an­vän­da­re av ap­pli­ka­tio­nen By­a­skjus­sen få två gra­tis­skjut­sar. Skjuts­be­ställ­ning­en kan ock­så av­be­stäl­las på för­hand ut­an av­gift. Me­ra in­for­ma­tion kom­mer att fin­nas på Borgå och Lo­vi­sa stä­ders webb­plat­ser ef­ter års­skif­tet.

By­a­skjus­sen är ett för­sök som är tänkt att på­gå i cir­ka ett halvt år. För­sö­ket är en del av ett ut­veck­lings­pro­jekt för re­gi­o­na­la mo­bi­li­tets­tjäns­ter som leds av Sit­ra. I för­sö­ket tes­tar man nya sätt att ord­na mo­bi­li­tets­tjäns­ter i gles­byg­den.

I för­sö­ket sam­man­län­kar man fär­der som får of­fent­ligt stöd med fär­der för dem som själ­va be­ta­lar dem då det i fort­sätt­ning­en blir lät­ta­re att rö­ra sig ut­an egen bil ock­så i gles­byg­den. Sam­ti­digt blir kost­na­der­na för och ut­släp­pen av re­sor­na mind­re.

Pend­la till sko­la el­ler jobb

Nya busstu­rer för sin del ska fyl­la det tom­rum som upp­står då pri­va­ta buss­bo­lag drar in tu­rer i de öst­li­gas­te de­lar­na av Ny­land. De nya tu­rer­na är ett sam­ar­be­te mel­lan Lo­vi­sa, Lapp­träsk, Borgå och Ntm-cen­tra­len och de in­förs från och med års­skif­tet. Mor­gon­bus­sen kör först från Ab­bor­fors till Borgå. Från Borgå be­gär det av till Lapp­träsk och till­ba­ka. På ef­ter­mid­da­gen kör bus­sen två gång­er från Borgå till Lapp­träsk.

Bus­sen kör ge­nom Fors­by till Lil­jen­dal längs Ham­mar­fors­vä­gen och Fors­by­vä­gen. Från Ab­bor­fors till Lo­vi­sa cent­rum går bus­sens rutt längs lands­väg 170.

Ntm-cen­tra­len står för hälf­ten av kost­na­der­na för busstu­ren, me­dan res­ten för­de­las mel­lan kom­mu­ner­na. Lo­vi­sas an­del är 20 pro­cent, det vill sä­ga cir­ka 7 300 eu­ro.

Bus­stu­rer­na körs till den 2 ju­ni 2019 och tra­fi­ke­ras av Kaj Fors­blom Ab.

Rutt­kar­tor och tid­ta­bel­ler finns på Lo­vi­sa stads webb­plats.

Fo­to: Ar­kiv / kristoF­Fer Åberg

BUSS. Kom­mu­ner­na i re­gi­o­nen tar nu eg­na ini­ta­tiv för att bätt­ra på kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.