Med enk­la knep blir jul­res­ter­na lyx­ig ny­årsmid­dag

Det be­hö­ver in­te va­ra kons­tigt el­ler ex­o­tiskt för att va­ra lyc­kat och gott. En fest­mål­tid till ny­årsaf­ton fix­ar man på okom­pli­ce­ra­de in­hems­ka rå­va­ror och kan sam­ti­digt pas­sa på att an­vän­da even­tu­el­la res­ter ef­ter ju­len.

Östnyland - - Ön -

Det sur­rar till när Fan­ny Nykvist lå­ter stav­mix­ern sän­ka sig över bur­ken med är­ter, ol­ja och vit­lök. Hon an­vän­der färs­ka är­ter till sin ärt­pesto och den ska så små­ning­om sät­ta den sista pif­fen på hu­vud­rät­ten till­sam­mans med ros­ma­rin­ma­jon­nä­sen hon re­dan till­rett. Hu­vud­rätt på ny­årsmid­da­gen som Nykvist kom­po­ne­rat till­sam­mans med hus­hålls­råd­gi­va­re Sol­veig Back­ström på Mart­ha­för­bun­det be­står av has­sel­backspo­ta­tis, kal­kon i ski­vor och rot­sa­ker i oli­ka form och färg.

– Det här är be­kant mat med ett li­te an­nat upp­lägg. In­hems­ka rå­va­ror och res­ter är ut­gångs­punk­ten, sä­ger Sol­veig Back­ström.

Till ju­len äter man skin­ka, kal­kon el­ler fisk, men för ny­årsaf­ton finns ing­en hel­täc­kan­de fin­ländsk matt­ra­di­tion. En del äter skal­djur me­dan knack­korv och po­ta­tis­sal­lad är ny­års­mat för nå­gon an­nan. Sol­veig Back­ström och Fan­ny Nykvist har ut­gått från att det bli­vit nå­got kvar av jul­bor­dets kung när de pla­ne­rat sin ny­årsmid­dag.

– De­la skin­kan, kal­ko­nen el­ler fis­ken i lämp­li­ga ski­vor, lägg upp på ett fat med po­ta­tis i mel­lan och var­va med grön­sa­ker till en krans, sä­ger Back­ström.

Fan­ny Nykvist har re­dan någ­ra gyl­le­ne has­sel­backspo­ta­ti­sar kla­ra och var­var dem längs fa­tets kant med ski­vor av kal­kon och små dri­vor av mo­rot och pals­ter­nac­ka som hon rostat i ug­nen med ol­ja och li­te salt. Gil­lar man in­te mo­rot el­ler pals­ter­nac­ka kan man by­ta ut dem mot and­ra rot­sa­ker.

Pric­ken över i:et blir den grö­na ärt­peston, pick­lad röd­lök och den gu­la ma­jon­nä­sen som klic­kas ut med ojäm­na mel­lan­rum i mål­tidskran­sen.

– Rör­or och så­ser är all­tid tack­sam­ma att gö­ra. Om skin­kan hun­nit bli li­te torr så gör det ing­et när man klic­kar på nå­gon god rö­ra, sä­ger Back­ström.

För­rätt med tvist Det är Fan­ny Nykvist som har hu­vud­an­sva­ret för mat­lag­ning­en. Den ap­ti­tre­tan­de dof­ten av ny­bakt bröd spri­der sig i kö­ket från ba­gu­et­ter­na hon har i ug­nen me­dan hon till­re­der fyll­ning­en.

– Det tar in­te så lång tid att ba­ka bröd som många tror, sä­ger hon me­dan hon med ett vant grepp lyf­ter ut plå­ten med de tre guld­bru­na brö­den.

Även om ny­årsmid­da­gen till­reds he­la mål­ti­den från bör­jan till slut tyc­ker bå­de Nykvist och Back­ström att det är helt okej att fus­ka li­te om det be­hövs och kö­pa fär­dig ma­jon­näs att smak­sät­ta el­ler ba­gu­et­ter som är gräd­da­de i af­fä­ren.

– Man kan kö­pa nå­got fär­digt i bu­ti­ken och se­dan pif­fa upp det själv, tip­sar Back­ström.

Ba­gu­et­ter­na blir för­rätt – de skärs i ski­vor och på bröd­ski­vor­na sät­ter Fan­ny Nykvist en rö­ra av röd­be­ta, är­ter och kryd­dor som hon mix­at ihop.

– På röd­bets­rö­ran smu­lar jag li­te get­ost och se­dan blir det val­nöt­ter på os­ten. Man kan ring­la över li­te ho­nung el­ler ol­ja om man vill, sä­ger hon.

Be­tor av al­la slag

Var­je år ut­ses årets grön­sak och 2019 är det be­tor. Röd­be­tan kän­ner de fles­ta till, men att det ock­så bland an­nat finns gul­be­ta, vit­be­ta och pol­ka­be­ta är me­ra okänt.

– Vi tyck­te det pas­sa­de bra att ha med årets grön­sak då vi till­re­der en ny­årsmid­dag, sä­ger Back­ström.

Röd­be­tan har den star­kas­te sma­ken av be­tor­na, pol­ka­be­tan är vack­rast med si­na röd­vit­ran­di­ga ski­vor me­dan vit­be­tan sma­kar minst av de fy­ra.

Fan­ny Nykvist har an­vänt al­la fy­ra betsor­ter i sin mål­tid. Röd­be­tor­na blev rö­ra till för­rät­ten och gul­be­tor­na, vit­be­tor­na och pol­ka­be­tor­na har hon ski­vat och ko­kat i lätt sal­tat vat­ten. Ski­vor­na sticks in i hu­vud­rät­ten li­te här och där så de ger rät­ten bå­de ex­tra smak och me­ra färg.

I väl­sor­te­ra­de mat­af­fä­rer finns of­ta oli­ka slags be­tor, det är ba­ra att pro­va.

– Det lö­nar sig att hål­la ögo­nen öpp­na ef­ter oli­ka al­ter­na­tiv om man vill ha nå­got li­te an­norlun­da. Be­tor gör sig ut­märkt ros­ta­de i ugn, sä­ger Back­ström

När Fan­ny Nykvist la­gar ef­ter­rät­ten till ny­årsmid­da­gen ut­går hon från en kladd­ka­ka. När ka­kan är gräd­dad och hun­nit sval­na bry­ter hon den i bi­tar.

– En ka­ka be­hö­ver in­te all­tid va­ra hel, spe­ci­ellt in­te i ef­ter­rät­ter. Jag har de­lat den i bi­tar och brett ut den på fa­tet. På den har jag lagt ski­vor av in­lag­da pä­ron som jag ko­kat i glögg, ma­scar­po­necre­me och så har jag gjort en ko­las­ås som jag ring­lat över. För att det in­te ska bli allt­för sött har

NY­ÅRS­MAT. Re­cep­tet för en lyc­kad mål­tid med det lil­la ex­tra är re­na rå­va­ror. Det gäl­ler att hål­la det en­kelt och in­te blan­da ihop för många sma­ker. Fan­ny Nykvist och Sol­veig Back­ström trol­la­de fram en de­li­kat me­ny för ny­års­fes­ten.

LÄG­GA UPP. Myc­ket häng­er på hur man läg­ger upp ma­ten, och du­kar man fint så är fes­ten ett fak­tum.fiNNS i oLi­kA SkePNA­deR. Ro­van är årets grön­sak näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.