9

Östnyland - - Ön -

barn­böc­ker täv­lar om ru­ne­berg Ju­ni­or-pri­set 2019.

■■Fy­ra svensk­språ­ki­ga och fem finsk­språ­ki­ga kan­di­da­ter lä­ses av åt­ta barnju­rygrup­per. Öst­ny­land träf­far de små lä­sar­na för att hö­ra de­ras tan­kar om de no­mi­ne­ra­de böc­ker­na och läs­ning över­lag.

■■Hind­hår sko­las klass 1–2 har läst Hal­lon­bac­ken av eva Frantz.

■■barnju­rygrup­per­na ut­ser vin­na­ren och del­tar i pris­fes­ten på stads­bib­li­o­te­ket i borgå den 4 feb­ru­a­ri kloc­kan 10.

■■ru­ne­berg Ju­ni­or-pri­set in­stif­ta­des 2017 av tid­ning­en Öst­ny­land och borgå stad. Pri­set är på 10000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.