Sib­bo hu­vud­bib­li­o­teks in­vig­ning bju­der på mu­sik och konst

Östnyland - - Ön -

Hu­vud­bib­li­o­te­ket i Nick­by har ge­nom­gått en re­no­ve­ring som ta­git näs­tan två år, och där­för bjuds det till in­vig­nings­fest.

Fes­ten bör­jar på mor­go­nen kloc­kan 9 när dag­hem­men i Sib­bo bjuds in till rund­vand­ring­ar i bib­li­o­te­ket. Bar­nen bjuds på saft och muf­fins i bib­li­o­te­kets Café Emilie. Rund­vand­ring­ar­na är 10– 15 min långa och star­tar kloc­kan 9.20, 9.40, 10 och 10.20.

Sib­bos sjät­teklas­sa­re bjuds på film­fö­re­ställ­ning och bok­tips i To­pe­li­us­sa­len 10.30 . Bar­nen bjuds på saft och popcorn.

Kloc­kan 11 blir det drag­spels­kon­sert till­sam­mans medJo­han­nes Nis­ka­nen. Re­per­to­a­ren be­står av gam­mal fin­ländsk dans­mu­sik och av tan­go från oli­ka län­der. Stäm­ning­en li­vas upp av frans­ka mu­set­te-styc­ken och ita­li­ens­ka kon­sert­val­ser. Mot slu­tet vand­rar vi in i Astor Pi­az­zol­las ar­gen­tins­ka mu­sik­värld.

Kloc­kan 15-16.30 står DJ Aa­ro & Si­mo för mu­sik ut­an­för bib­li­o­te­ket.

Mel­lan kloc­kan 16 och 17 blir det pro­gram för unga i ung­doms­rum­met, med möj­lig­het att spe­la kon­sol­spel. Mu­sikin­sti­tu­tets vi­o­li­nen­semb­le med Eli­na Ta­po­nen, Kia Lind­ström, Vil­ma Vä­i­sä­nen och Emma Moi­la­nen upp­trä­der i ett an­nat rum.

Ljus­konst­nä­rer­na Ni­na Sivén och An­ne Lei­vo klär bib­li­o­te­kets fa­sad med ljus­konst kloc­kan 17. 18.30 vi­sar ar­ki­tek­ten Reijo Per­ko si­na verk i ut­ställ­nings­ut­rym­met.

Kloc­kan 19 bör­jar fest­kon­ser­ten i To­pe­li­us­sa­len, då med Claes An­ders­son och Ju­lia Kork­man. Ut­del­ning av kul­tur­pri­set. Bil­jet­ter för kon­ser­ten kan av­häm­tas från In­fo-punk­ten i bib­li­o­te­ket från och med den 3 ja­nu­a­ri.ÖN

Fo­To: To­MI KoN­TIo

FÖR­FaT­Ta­Re. Claes An­ders­son upp­trä­der på in­vig­nings­fes­ten till­sam­mans med Ju­lia Kork­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.