Nya ess i är­men:

Östnyland - - News - Os­KAr sKOg­berg os­kar.skog­[email protected]­me­dia.fi

Plåt­po­lis kan föl­ja he­la 32 for­don sam­ti­digt

Tra­fiklä­ra­re Mi­ko Hög­ström gör tum­men upp för Borgå stads pla­ner på att an­vän­da en ny form av plåt­po­li­ser för att över­va­ka att bi­lis­ter­na föl­jer tra­fik­lju­sen. Han på­min­ner än­då om att grun­den för bi­lis­ter­nas at­ti­ty­der läggs långt in­nan man sät­ter sig bakom rat­ten.

Som tid­ning­en Öst­ny­land ti­di­ga­re skri­vit hål­ler po­li­sen på att in­fö­ra nya tra­fik­ka­me­ror som ba­se­rar sig på radar­tek­nik längs med vägar­na. Med den äld­re ty­pen av plåt­po­li­ser spor­ta­de en del bi­lis­ter med att brom­sa in strax fö­re ka­me­ror­na för att und­gå fort­kör­nings­bö­ter men med de nya ka­me­ror­na lyc­kas det här in­te läng­re. Radar­tek­ni­ken gör att ka­me­ran kan föl­ja med bi­lar­nas has­tig­het un­der läng­re sträc­kor.

Po­lis­in­spek­tör He­ik­ki Iha­lai­nen vid Po­lis­sty­rel­sen sä­ger att en ka­me­ra av den nya ty­pen dess­utom kan föl­ja med 32 for­don sam­ti­digt.

De förs­ta ra­dar­ka­me­ror­na har in­stal­le­rats mel­lan Fors­by och Poc­kar på riks­väg 6 och de ska bör­ja an­vän­das ef­ter års­skif­tet.

Koll på tra­fik­lju­sen

De nya ka­me­ror­na kan även an­vän­das till an­nat än att över­va­ka bi­lar­nas has­tig­het: tid­ning­en Itäväylä skri­ver att Borgå stad har pla­ner på att an­vän­da ra­dar­ka­me­ror för att få fast bi­lis­ter som kör mot rött ljus. Tra­fi­kin­gen­jör Han­na Lin­naVa­ris sä­ger till Itäväylä att man har pre­li­mi­nä­ra pla­ner på tre ra­dar­ka­me­ra­en­he­ter in­om stads­om­rå­det. En ka­me­ra skul­le an­vän­das en­dast för has­tig­hets­ö­ver­vak­ning me­dan de två and­ra ka­me­ror­na även skul­le föl­ja med bi­lis­ter­nas lag­ly­dig­het vid tra­fik­lju­sen.

In­om sta­den har man än­nu in­te be­stämt var ka­me­ror­na skul­le pla­ce­ras men Lin­na-Va­ris sä­ger till Itäväylä att Alex­an­ders­ga­tan och Man­ner­heim­ga­tan är möj­li­ga al­ter­na­tiv.

He­ik­ki Iha­lai­nen sä­ger att det även med de gam­la plåt­po­li­ser­na va­rit möj­ligt att föl­ja med vad som hän­der vid tra­fik­lju­sen men att de nya ka­me­ror­na har en vik­tig för­del. Ef­tersom bi­lar­nas po­si­tion be­stäms med radar­tek­nik be­hö­ver man in­te grä­va ner in­duk­tions­sling­or i väg­ba­nan. Det gör det enkla­re att in­stal­le­ra tra­fik­ka­me­ror även in­ne i stads­kär­nor­na.

– Där­för kom­mer över­vak­ning­en av tra­fik­lju­sen med hjälp av au­to­ma­tisk ut­rust­ning att bli van­li­ga­re i fram­ti­den, skri­ver Iha­lai­nen i ett e-post­med­de­lan­de till ÖN.

Han tilläg­ger att man i Sve­ri­ge har go­da er­fa­ren­he­ter av mot­sva­ran­de ka­me­ror, de har fun­ge­rat väl när det gäl­ler att fö­re­byg­ga olyc­kor.

At­ti­ty­den av­gör

Tra­fiklä­ra­re Mi­ko Hög­ström på Borgå Bil­sko­la sä­ger att pla­ner­na på au­to­ma­tisk ka­me­raö­ver­vak­ning vid tra­fik­lju­sen i Borgå lå­ter som en bra idé.

– Jag vet in­te om det bli­vit van­li­ga­re att bi­lis­ter kör mot rött ljus men var­je dag ser man si­tu­a­tio­ner där bi­lis­ter väl­jer att ga­sa i stäl­let för att brom­sa när tra­fik­lju­set slår om till gult. Det här sker även i så­da­na si­tu­a­tio­ner då bi­lis­ter­na myc­ket väl skul­le ha tid att stan­na.

Hög­ström sä­ger att det an­tag­li­gen är verk­lig el­ler upp­levd bråds­ka som lig­ger bakom be­te­en­det och han på­min­ner om att även fot­gäng­a­re gör sig skyl­di­ga till sam­ma sak.

– Bå­de bland bi­lis­ter och fot­gäng­a­re är även an­vänd­ning­en av mo­bil­te­le­fon i tra­fi­ken fort­fa­ran­de ett pro­blem.

Hög­ström tror att det bäs­ta sät­tet att få män­ni­skor att föl­ja tra­fik­reg­ler­na är att öka på över­vak­ning­en.

– Visst är det led­samt, men så ver­kar det va­ra. Om folk kän­ner att det finns en risk för att åker fast så föl­jer man reg­ler­na.

Bil­sko­lan har vis­ser­li­gen en vik­tig upp­gift när det gäl­ler tra­fik­fost­ran men Hög­ström sä­ger att grun­den för sunt tra­fik­be­te­en­de läggs be­tyd­ligt ti­di­ga­re.

– Nog vet ju al­la re­dan när de kom­mer till bil­sko­lan att man till ex­em­pel in­te ska kö­ra mot rött ljus. Re­dan i 17–18 år har bilsko­le­e­le­ver­na följt med hur mam­ma och pap­pa be­ter sig i tra­fi­ken. Och om de of­ta har kört mot gult ljus har det sä­kert en in­ver­kan på bar­nen.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

RÖTT ÄR RÖTT. I Borgå finns pla­ner på att ta i bruk ut­rust­ning med vil­ken man kan över­va­ka om bi­lis­ter in­te stan­nar då tra­fik­lju­set ly­ser rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.