Öst­ra Borgå vill in­te vän­ta läng­re – bild­nings­cent­rum be­hövs

Östnyland - - News - StI­Na Jä­der­holM 020 7569626 sti­na.ja­der­[email protected]­me­dia.fi

För­äld­rar till ele­ver i Sannäs sko­la och i Ilo­lan kou­lu i Ill­by vill rus­ka om Borgå­be­sluts­fat­tar­na. De bor­de slu­ta vän­ta och vän­ta och i stäl­let raskt ta ställ­ning till skol­si­tu­a­tio­nen i sta­dens öst­ra de­lar. Ett be­slut kan be­ty­da myc­ket för in­flytt­ning­en.

– Vi har en så bra sko­la, med en väl fun­ge­ran­de verk­sam­hetskul­tur och en ut­märkt pe­da­go­gik med te­ma­hel­he­ter och äm­ne­sö­ver­gri­pan­de un­der­vis­ning. Al­la bar­nen går med gläd­je till sko­lan var­je dag. Där­för är det först och främst sko­lans funk­tio­ner och mål­sätt­ning vi vill be­va­ra. Väg­gar­na kom­mer i and­ra hand. Men det är klart att vi vill att vå­ra barn ska ha ett friskt och tryggt skol­hus.

Tre med­lem­mar i Sannäs sko­las Hem och Sko­la-för­e­ning, ord­fö­ran­de Sa­ra Tall­sten och med­lem­mar­na Lot­ta We­geli­us och Char­lot­ta Mon­to, är al­la sam­stäm­mi­ga.

De sit­ter i sko­lans nu­va­ran­de mat­sal och dis­ku­te­rar fram­ti­den, bå­de den aku­ta fram­ti­den när en del av skol­ar­be­tet ska flyt­tas över till för­e­nings­lo­ka­len Ha­ga­borg på and­ra si­dan vägen i feb­ru­a­ri, och den mer av­lägs­na fram­ti­den när Borgå stads öst­ra de­lar ska få ett nytt bild­nings­cent­rum. El­ler hur det nu ska bli. Bild­nings­nämn­den har ta­git ställ­ning för att det mås­te fin­nas sko­lor el­ler ett bild­nings­cent­rum i de öst­ra de­lar­na ock­så i fram­ti­den, men än­nu har full­mäk­ti­ge in­te fat­tat sitt av­gö­ran­de.

Sannäs el­ler Ill­by

De tre för­äld­rar­na kom­mer från oli­ka de­lar av Sannäs sko­lan elev­upp­tag­nings­om­rå­de, Tall­sten från Re­num, We­geli­us från Sigg­bö­le och Mon­to från Munk­by.

Om det byggs ett bild­nings­cent­rum så är pla­ce­ring­en än­nu oklar, och ska ut­re­das när­ma­re. Ing­en av de tre är be­redd att ge ul­ti­ma­tum, allt kan dis­ku­te­ras.

– Hu­vud­sa­ken är att vi för­äld­rar till­frå­gas, sä­ger Mon­to. Vi vill bli hör­da och i till­räck­ligt god tid så att vå­ra åsik­ter kan be­ak­tas.

– Al­la är öpp­na för sam­ar­be­te, sä­ger Tall­sten. Vi har ett fun­ge­ran­de sam­ar­be­te med för­äld­ra­för­e­ning­ar­na bå­de vid Ilo­lan kou­lu och vid Epoon kou­lu och vi har kom­mit över­ens om att sam­las på nytt i ja­nu­a­ri.

– Jag ser in­te pla­ce­ring­en som nå­got stort pro­blem, sä­ger We­geli­us.

De kon­sta­te­rar att al­la för­stås öns­kar att sko­lan lig­ger så nä­ra det eg­na hem­met som möj­ligt, men ock­så in­ser att det är ore­a­lis­tiskt.

Nu be­hövs be­slut

Det finns många frå­gor som be­sluts­fat­tar­na rätt så snart bor­de ge ett svar på. Ska sta­den sat­sa på en el­ler fler sko­lor i öst­ra Borgå? Ska man be­va­ra al­la nu­va­ran­de sko­lor, Sannäs sko­la på svens­ka och Ilo­lan kou­lu och Epoon kou­lu på fins­ka? Om sta­den i stäl­let går in för ett två­språ­kigt bild­nings­cent­rum, var ska det då pla­ce­ras?

– Vi har vän­tat länge re­dan, sä­ger Tall­sten. Sannäs sko­la har länge stått i kö för en grund­lig re­no­ve­ring. Pla­ner har gjorts upp, men all­tid har nå­gon sko­la med aku­ta in­om­hus­lufts­pro­blem gått fö­re.

– He­la ti­den har vi fått vän­ta, ibland på bild­nings­ut­red­ning­en, ibland på nå­got an­nat.

– Vi vill ha ett be­slut, sä­ger Mon­to. Om man vet att en by får be­hål­la sin sko­la så in­ver­kar det snabbt på in­flytt­ning­en.

– Sannäs med om­nejd har inga kom­mu­na­la tom­ter men här byggs än­då, på pri­va­ta tom­ter, sä­ger We­geli­us. Dess­utom ska man min­nas att barn­fa­mil­jer ock­så flyt­tar till gam­la hus och in­te all­tid byg­ger nytt.

Al­la tre är över­ens om att skol­bygg­na­dens skick in­te kan få dik­te­ra om byn be­hö­ver en sko­la el­ler in­te.

Nu är det än­då skic­ket på en del av Sannäs sko­la, den så kal­la­de pa- vil­jong­en, som dik­te­rar hur skol­var­da­gen ska se ut un­der stör­re de­len av vår­ter­mi­nen. En­ligt lo­ka­li­tets­led­ning­en kan pa­vil­jong­en in­te läng­re an­vän­das och det le­der till att för­e­nings­lo­ka­len Ha­ga­borg får age­ra mat­sal och mu­sik­sal me­dan man vän­tar på ba­rac­ker.

– Al­la har ju länge ve­tat om att pa­vil­jong­en är gam­mal och ut­tjänt, sä­ger Mon­to. Var­för mås­te man vän­ta så länge att det blev far­ligt att an­vän­da den? Se­nast i hös­tas bad vi om åt­gär­der.

Det vik­ti­ga med tan­ke på sko­lans verk­sam­het är än­då att al­la klas­ser får plats i skol­hu­set, där­för blir mat­sa­len och mu­sik­klas­sen klass­rum.

– Och att ing­en kom­mer med ett för­slag som skul­le de­la på sko­lan, som att fem­mor­na och sex­or­na mås­te flyt­tas nå­gon an­nan­stans. Det går vi in­te med på.

Mo­dul­sko­la

Borgå bor­de i fram­ti­den sat­sa på mo­dulskol­hus, spe­ci­ellt i by­ar­na, har man fört fram.

– Vad är egent­li­gen ett mo­dul­hus, und­rar man i Sannäs.

– Är det nå­got i sam­ma stil som vår pa­vil­jong? Man har ju ta­lat om att ett mo­dul­hus hål­ler i tio till fem­ton år, det är ing­en trygg lös­ning. Tänk om man i Borgå i stäl­let kun­de sat­sa på by­sko­lor bygg­da i trä.

Ju­ha-Mat­ti Mu­u­ra­is­kang­as är ord­fö­ran­de för för­äld­ra­för­e­ning­en i Ilo­lan kou­lu och han flag­gar ock­så för trä­sko­lor.

– Nu är det myc­ket vik­tigt att Borgå byg­ger sko­lor som hål­ler länge och är fris­ka, helst håll­ba­ra trä­sko­lor. Mo­du­ler­na har vis­ser­li­gen ut­veck­lats un­der de se­nas­te åren men per­son­li­gen stäl­ler mig li­tet skep­tisk.

Ock­så Mu­u­ra­is­kang­as be­to­nar att man nu snabbt mås­te få ett po­li­tiskt be­slut om skol­si­tu­a­tio­nen i sta­dens öst­ra de­lar.

– Jag vill ab­so­lut in­te ska­pa kon­flikt mel­lan Ill­by och Sannäs, pla­ce­ring­en mås­te av­gö­ras ef­ter en grund­lig ut­red­ning.

– Man sä­ger att de nu­va­ran­de sko­lor­na ska kon­di­tions­grans­kas. Nu är det i stäl­let vik­tigt att be­sluts­fat­tar­na fun­de­rar ef­ter no­ga. När ska man bör­ja byg­ga, 2019, 2020 el­ler än­nu se­na­re.

Mu­u­ra­is­kang­as tror att det i dag finns en stör­re för­stå­el­se för lands­byg­den i Borgå­full­mäk­ti­ge än ti­di­ga­re.

– Man in­ser att en stark lands­bygd är en ri­ke­dom. Vi bor­de sat­sa på by­sko­lor­na som man gjort i Lo­vi­sa och i Sib­bo. Det kom­mer att le­da till att vi kan loc­ka nya in­vå­na­re från hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

JOB­BAR FÖR SAM­AR­BE­TE. I för­grun­den från väns­ter Char­lot­ta Mon­to, Lot­ta We­geli­us och Sa­ra tall­sten. I bak­grun­den Sannäs sko­las pa­vil­jong som in­te får an­vän­das ef­ter ja­nu­a­ri.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

HA­GA­BORG. Hit flyt­tar sko­lans mat­sal och mu­sik­klass till­fäl­ligt från feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.