Dei­li, 33, le­ver lug­na da­gar i Bru­sas

Ha­gelunds Da­laigh, till var­dags Dei­li, är en äld­re her­re­man som med ål­ders rätt le­ver sitt liv i lugn och ro. Con­ne­ma­ra­pon­nyn fyl­ler 33 näs­ta år, och det är långt mer än de fles­ta pon­ny­er fyl­ler.

Östnyland - - News - Jan­ni­ka Lin­dén 020 756 9627, jan­ni­ka.lin­[email protected]­me­dia.fi

Pon­ny­va­lac­ken Dei­li kom­mer in­tres­se­rat fram när den får be­sök, kol­lar fic­kor­na och tar emot pep­par­ka­kan som dess äga­re Anu Rau­tio sträc­ker fram. Den snu­sar på de främ­man­de män­ni­skor­na, ger god­känt till mu­tan i form av en soc­ker­fri hals­pastill och knapp­rat för­nöjt i sig den ock­så.

– Allt du­ger, kon­sta­te­rar Anu Rau­tio och klap­par om sin pon­ny.

Dei­li föd­des 1986 och har bott hos fa­mil­jen Rau­tio i Bru­sas i Borgå i tret­tio år. Pon­nyn var tre år och Anu tio när hon fick Dei­li.

– Tan­ken med att kö­pa en ung häst var att vi in­te i förs­ta ta­get skul­le va­ra tvung­na att av­stå från den, och så har det gått, sä­ger Anu.

I dag är det främst Anus mam­ma Rit­va Rau­tio som skö­ter om Dei­li, även om mor och dot­ter bor på sam­ma gård. Rit­va och Dei­li har ett all­de­les spe­ci­ellt för­hål­lan­de, och Anu be­rät­tar om strik­ta för­håll­nings­or­der de gång­er hon un­dan­tags­vis får skö­ta mat­ning­en.

Det hand­lar myc­ket om att um­gås. Dei­li och Rit­va har si­na ru­ti­ner och dem föl­jer de.

– Fö­re det är mat­tid går jag all­tid via pann­rum­met. Att dör­ren till pann­rum­met slår fast and­ra gång­en är mat­sig­na­len. En gång gjor­de jag nå­got an­nat in­nan jag gick till Dei­li, och då kom den emot på går­den, den ha­de ta­git sig ige­nom stängs­let, sä­ger Rit­va.

Det job­bi­gas­te är att ryk­ta bort allt hår på vå­ren, med åren har päl­sen bli­vit lång och tjock.

– Vi är bå­da pen­sio­ne­ra­de, så vi har tid, sä­ger Rit­va.

Pen­sio­närs­liv

Dei­lis blick är pigg och ma­ten sma­kar, även om krop­pen in­te läng­re su­ger upp nä­ring som den gjor­de förr och ste­get bli­vit li­te kor­ta­re.

– Dei­li har en man­ke nu, det har den in­te haft ti­di­ga­re. Jag minns en gång när vi skul­le täv­la i dres­syr och do­ma­ren på­pe­ka­de att Dei­li är all­de­les för fet. Det var den, men vi vann i al­la fall, sä­ger Anu.

Dei­li bor i sam­ma stall där den bott de se­nas­te tret­tio åren, i dag en­sam. Ti­di­ga­re fanns det ock­så and­ra häs­tar i stal­let, men de se­nas­te sex åren har det va­rit ba­ra Dei­li. Till skill­nad från de fles­ta häs­tar trivs den en­sam.

– Dei­li har ald­rig va­rit så in­tres­se­rad av and­ra häs­tar, och om nå­gon ri­der för­bi är den helt oin­tres­se­rad, sä­ger Rit­va.

– Jag tror in­te att den skul­le upp­skat­ta om det kom en till häst hit nu, sä­ger Anu.

Dei­li går in och ut i stal­let som den vill. I ha­gen finns skydd mot vä­der och vind och fri till­gång till hö.

– På som­ma­ren är den of­ta in­ne på da­gar­na och ute på nät­ter­na, sä­ger Anu.

Vin­ter­tid är pon­nyn skodd med brod­dar så att den in­te ska hal­ka på snö och is.

Frisk

Ål­dern på häs­tar räk­nas så att al­la an­ses fyl­la år 1 ja­nu­a­ri.

– Men vi fi­rar Dei­li på mid­som­ma­ren, på den rik­ti­ga da­gen, sä­ger Rit­va. Dei­li är född 20.6 1986. För två och ett halvt år se­dan, när Dei­li fyll­de tret­tio, var det me­ning­en att det skul­le fi­ras med ett or­dent­ligt ka­las. Mot­tag­ning­en in­hi­be­ra­des än­då ef­tersom pon­nyn för­sträck­te ryg­gen någ­ra da­gar in­nan. An­nars har den va­rit gans­ka frisk.

– En gång har den haft ko­lik, och en gång en hov­böld. Ja, och för många år se­dan pro­blem med en se­na, och så ha­de den en gång ett sår i ögon­loc­ket, drar sig Anu till min­nes.

En ve­te­ri­när be­sö­ker Dei­li re­gel­bun­det, och hit­tills har den inga stör­re pro­blem – ut­om att en tand fat­tas.

Dei­li har ald­rig va­rit så in­tres­se­rad av and­ra häs­tar, och om nå­gon ri­der för­bi är den helt oin­tres­se­rad.

Rit­va Rau­tio

Dei­lis skö­ta­re

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

GER TASS. Dei­li blev pen­sio­när vid 25, och väl­jer nu­me­ra själv hur myc­ket den rör på sig. Men än minns den de kons­ter Anu Rau­tio lärt den, som att de ”tass”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.