Nor­dens en­da mat­hund Ai­no no­sar sig fram till all sorts mat

Ai­no är den en­da tull­hun­den i Nor­den som är spe­ci­a­li­se­rad på mat. På ett halv­år har hon re­dan upp­täckt när­ma­re 600 ki­lo för­bjud­na kött- och mjölk­pro­duk­ter.

Östnyland - - Ön - SPT

Mat­hun­den Ai­no job­bar med att sö­ka ef­ter ani­ma­lis­ka livs­me­del som förs in i lan­det av pri­vat­per­so­ner. Hon över­va­kar att inga smitt­sam­ma djur­sjuk­do­mar, såsom den af­ri­kans­ka svin­pes­ten, föl­jer med mat som förs in till Fin­land från län­der ut­an­för EU.

Ai­no kän­ner luk­ten av kött och mjölk i al­la for­mer, för­äd­la­de och för­pac­ka­de på oli­ka sätt. Var­je dag hit­tar hon nå­got, till ex­em­pel ost­smör­gå­sar, kött­pi­ro­ger och skink­piz­zor.

Un­der jul­hel­gen kom­mer många till Fin­land för att be­sö­ka släk­ting­ar och då tar de ibland med sig de­li­ka­tes­ser från hem­lan­det, såsom ke­fir och spe­ci­a­los­tar.

Män­ni­skor tar med sig mat ef­tersom ma­ten of­ta är bil­li­ga­re i hem­lan­det. Man får in­te fö­ra in mjölk- och kött­pro­duk­ter till Fin­land från län­der ut­an­för EU, men det är få re­se­nä­rer som kän­ner till det här. Att man av­sikt­ligt tar med sig för­bjud­na livs­me­del är ovan­li­ga­re.

Rått kött i en regn­rock

Ai­no ar­be­tar främst vid rys­ka grän­sen. Hon bör­ja­de job­ba i ju­ni och hen­nes störs­ta en­skil­da upp­täckt var un­der de förs­ta vec­kor­na.

– Vi gick ut­om­hus längs bil­kön då Ai­no plöts­ligt fick bråt­tom till en bil som stod cir­ka fem­tio me­ter ifrån oss. I bi­len hit­ta­de vi 43 ki­lo rått svin­kött, sä­ger hund­fö­ra­ren Sei­ja Kon­tu­nen i ett press­med­de­lan­de.

Köt­tet var in­vi­rat i en regn­rock för att döl­ja luk­ten, men Ai­nos lukt­sin­ne är väl­digt bra.

Be­kämp­ning av svin­pes­ten

Ai­no ska få en ny kol­le­ga som­ma­ren 2020. Den nya hun­den ska hjäl­pa tul­len att be­käm­pa den af­ri­kans­ka svin­pes­ten.

– För till­fäl­let sprids den af­ri­kans­ka svin­pes­ten till ex­em­pel i Ki­na. Mat­hun­dar bor­de ut­nytt­jas ef­fek­ti­va­re ock­så i flyg­tra­fi­ken för be­kämp­ning av sjuk­do­men, sä­ger be­vak­nings­di­rek­tör Mik­ko Grön­berg i press­med­de­lan­det.

Utö­ver över­vak­ning­en in­for­me­rar Tul­len re­se­nä­rer om reg­ler­na för in­för­sel av livs­me­del. Tul­len ser ock­så till att ani­ma­lis­ka livs­me­del som om­hän­der­ta­gits vid grän­sö­ver­gång­en för­störs på ett sä­kert sätt.

FO­TO: TuL­LEN

GIL­LAR ATT NOSA. Att sö­ka ef­ter mjölk– och kött­pro­duk­ter är som en lek för hun­den Ai­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.