Sista chan­sen att se Se­gers­byut­ställ­ning­en

Östnyland - - Ledare - ÖN

Ut­ställ­ning­en på Se­gers­by gård vi­sar nu­tids­konst sam­lad av LiLo och Kim Sö­der­holm, möb­ler från ti­di­ga­re sek­ler som nu finns i de­ras hem och Se­gers­by gårds histo­ria som den fram­går i fo­to­gra­fi­er. Ut­ställ­ning­en öpp­na­de 9 no­vem­ber och är öp­pen till 26 ja­nu­a­ri.

I sam­band med ut­ställ­ning­en fö­re­lä­ser fo­to­gra­fen Ste­fan Bre­mer om bil­der från det­ta år­tu­sen­de. Oför­fals­ka­de bil­der av hög kva­li­tet är oer­hört vik­ti­ga för att vi ska för­stå värl­den och som do­ku­ment för ef­ter­värl­den. Fö­re­läs­ning­en hålls i Alms­ka Går­den den 19 ja­nu­a­ri kl. 14 och det är fritt in­trä­de till eve­ne­mang­et.

Alms­ka Går­den ha­de ett gott om än nå­got ovan­ligt år i fjol. Ut­ställ­ning­en Vil­la Fors­ström in­led­de se­ri­en Lo­vi­sa, li­ten stad – kul­tu­rell stor­stad? som ha­de drygt 4 000 be­sö­ka­re un­der ti­den 15 ju­ni till 27 ok­to­ber. Se­ri­en pre­sen­te­rar kul­tur­hem i Lo­vi­sa, med Ralf Fors­ström som konst­när­lig le­da­re.

I bör­jan av året på­gick den ut­ställ­ning som vi­sa­de mo­dern folk­konst, på fins­ka ITE-tai­de. Ut­ställ­ning­en gjor­des i sam­ar­be­te med Kar­le­by stads konst­mu­se­um. Där­ef­ter vi­sa­des Fe­mi­nis­tisk vår, tack va­re ett sam­ar­be­te med Stif­tel­sen Pro Ar­ti­bus. Ut­ställ­ning­en på­gick från den 15 feb­ru­a­ri till och med den 28 april.

He­la maj och en bit in i ju­ni an­vän­des Alms­ka går­den som för­sko­la på grund av pro­blem med skol­fas­tig­he­ter i Lo­vi­sa. De­lar av Alms­ka Går­den an­vän­des he­la vår­ter­mi­nen av Har­jurin­teen kou­lu, vil­ket på­ver­ka­de ut­ställ­nings­verk­sam­he­ten i hu­set. Un­der året be­sök­tes än­då ut­ställ­ning­ar­na av 5 146 per­so­ner.

Fo­to: ar­KiV/KristoF­Fer Åberg

FÖ­RE­LÄ­SER. Fot­graf Ste­fan Bre­mer fö­re­lä­ser om bil­der från det här år­tu­sen­det på Alms­ka går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.