Fe­lix von Wil­le­brand för­ä­ra­des ti­teln mu­sikråd

Re­pu­bli­kens pre­si­dent har på för­slag av Borgå stad för­lä­nat rek­torn för Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut, in­ten­dent Fe­lix von Wil­le­brand ti­teln mu­sikråd.

Östnyland - - Fredag -

Fe­lix von Wil­le­brand har va­rit rek­tor för Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut se­dan år 1987. Borgå stad tar i mo­ti­ve­ring­en till sitt för­slag upp von Wil­le­brands me­ri­ter in­te ba­ra som rek­tor för ett re­gi­o­nalt mu­sikin­sti­tut ut­an ock­så som ut­veck­la­re av re­gi­o­nal or­kes­ter­verk­sam­het. Sta­den lyf­ter även fram von Wil­le­brands för­tjäns­ter som ska­pa­re och an­ord­na- re av bre­da sam­ar­bets­nät­verk för mu­si­ken.

Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut är det tred­je störs­ta re­gi­o­na­la mu­sikin­sti­tu­tet i Fin­land. von Wil­le­brand har ge­nom sitt ar­be­te ak­tivt främ­jat mu­sik­ut­ö­van­de hos barn och unga samt vux­na. Han har även ar­be­tat för mu­sik­fost­ran, grund­läg­gan­de konst­un­der­vis­ning och ett hög­klas­sigt mu­sik- och kon­sert­ut­bud. Han är känd som en skick­lig or­ga­ni­sa­tör och har bland an­nat job­bat för att ut­veck­la den grund­läg­gan­de konst­un­der­vis­ning­en i he­la lan­det.

Fe­lix von Wil­le­brand har ut­bil­dat sig till di­plom­vi­o­li­nist och har en ex­a­men från Si­be­li­usa­ka­de­min. Han bör­ja­de ar­be­ta vid Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut år 1987, för­u­tom rek­tor­s­job­bet ver­ka­de han ock­så som lek­tor i vi­o­l­in­spel.

von Wil­le­brand har va­rit in­ten­dent för Lo­jo stads­or­kes­ter se­dan år 1982.

Fo­to: KriStoF­Fer Åberg

UPPMÄRKSAMMAD. Fe­lix von Wil­le­brand, rek­tor för Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut, har för­lä­nats ti­teln mu­sikråd av re­pu­bli­kens pre­si­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.