Fö­reNiNgar

Östnyland - - Ledare -

In­for­ma­tion om de öst­ny­länds­ka för­e­ning­ar­nas verk­sam­het pub­li­ce­ras var­je tis­dag och fre­dag. Sam­ma med­de­lan­de pub­li­ce­ras en gång i spal­ten. In­te års­mö­ten. Mej­la upp­gif­ter­na till in­[email protected]­ne­max.fi el­ler ring 040 191 6000.

• Ma­te­ri­al till tis­da­gens tid­ning bör va­ra hos oss se­nast fre­dag kl. 12.

• Ma­te­ri­al till fre­da­gens tid­ning bör va­ra hos oss se­nast ons­dag kl. 12.

Borgå Svens­ka pen­sio­närs­för­e­ning. Boc­cia trä­ning­en fort­sät­ter fre 11.1 kl. 12-14 i Ko­kon­hal­len. Med­lem­mar vil­ka är in­tres­se­ra­de att be­kan­ta sig med spe­let är väl­kom­na med, man kan an­mä­la sig till Ek­stam B-E 0400 904 382 el. Blomqvist M. 0400 841 827.

Borgå Träd­gårds­för­e­ning. Åker lö 26.1 till Fal­lå­ker­te­a­ter för att se te­a­ter­styc­ket Pri­ma Don­nor vil­ket bör­jar kl. 16. Än­nu finns det någ­ra bil­jet­ter kvar. Bus­sen star­tar kl. 14.15 fr. Ad­lercreutzg. 17

och kl. 14.30 från Fredsg. tu­rist­håll­pl. Buss, bil­jett och kaf­fe/ te` med till­tugg för med­lem 37 eu­ro, för ic­ke­med­lem 40 eu­ro. Anm. se­nast sö 13.1 till Ek­stam B-E 0400 904 382 el. Lind­man M. 040 530 6942.

Borgå yo­ga­klubb. Öv­ning­ar på sön­dag kl. 10.30-12.30.

Drägs­by-Tjuster­by. Jul­fest på Munk­by­borg, Tjuster­by­vä­gen 65, lö 6.1. kl 16. Borgå­byg­dens Lu­cia, jul­gröt och kaf­fe med dopp. Jul­gub­ben kom­mer på be­sök så ta med namn­lös jul­klapp.

Eko­no­mi­e­fö­re­stån­da­re i Borgå­nej­den. Träff på Seu­ra­ho­vi ti 8.1,

kl. 12.

Emsalö Mart­ha­för­e­ning. Vi äter vin­ter­mid­dag på Pou­ka­ma må 14.1 kl. 18. Vi be­ta­lar själ­va 15 eu­ro/pers och för­e­ning­en står för res­ten. An­mäl­ning­ar till An­ni­ka 041 44 44 555 se­nast 7.1, med­de­la även even­tu­el­la al­ler­gi­er och om du vill ha skjuts.

Hind­hår-Boe Mart­hakrets. An­ders­bö­le-Norr­vec­ko­ski Mart­ha­för­e­ning hål­ler jul­fest med knyt­ka­las on 9.1. kl. 18 på Hög­bac­ka. An­mäl dig se­nast 4.1 till Mar­got tfn 040 528 1556.

Por­voon Seudun Ku­u­lo. Lo­kal tjänst för hör­seln ti 8.1, kl. 1415.30 på Äp­pel­bac­kens ser­vice­cen­ter, Tull­portsg. 4. Hand­led­ning i an­vänd­ning av hör­sel­ap­pa­ra­ter och hjälp­me­del, puts­ning av öron­de­len, byte av slang, in­fo om re­ha­bi­li­te­ring av hör­seln, omanskaf­fan­det av hör­sel­ap­pa­ra­tur och hör­sel­hjälp­me­del. Bat­te­ri­er och bat­te­ri­pro­vex­em­plar, öron­ol­ja och vib­ra­tions­veckarkloc­kor till sa­lu. Öp­pet för al­la. Näs­ta ser­vice­tim­me ti 29.1, kl. 13-17 i Gam­mel­bac­ka väl­färdscen­ter med Oti­con Oy au­di­o­nom. Bat­te­ri­er säljs ock­så av WSOY-hu­set, käl­lar­vå­ning­en må­fr kl. 9-17 (044 70 67 141) och i Gam­mel­bac­ka väl­färdscen­ter, må-fre kl. 9-16 (044 77 70 283).

Lo­vi­sa Reu­ma­för­e­ning. Vå­rens mo­tions­grup­per bör­jar vec­ka 2.

Vat­ten­gym­pa ons­da­gar kl. 17.3019. Kon­di­tions­sal 1 h. fö­re vat­ten­gym­pan, plats Ser­vice­hu­set Es­pla­nad. Kon­di­tions­sal fre­da­gar kl. 9-10 samt mån­da­gar kl. 18-19 i Idrotts­hal­len. För när­ma­re in­for­ma­tion ring An­ki tfn. 0400 914 106.

Lo­vi­sa Sim­säll­skap. Sim­re­sor­na bör­jar igen den 6.1.2019 då vi far till Fred­rik­shamns sim­hall. Sim­re­sor görs al­la sön­da­gar i ja­nu­a­ri. Bus­sen star­tar från änd­håll­plat­sen i Vår­dö, Val­kom kl. 10.10, kör nor­ma­la bussrut­ten, från Fo­rum kl. 10.30, Om du vill sti­ga på i Tes­sjö el­ler Ström­fors med­de­la i tid till Lis­beth tel. 050 520 5540 an­nars kör bus­sen med mo­tor­vä­gen. Start till­ba­ka ca kl. 13.15. Me­ra upp­gif­ter tel. 050 520 5540/Lis­beth. Följ med med­de­lan­den i tid­ning­ar­na samt vår grupp i Fa­ce­book.

Lo­vi­sa­nej­dens svens­ka pen­sio­nä­rer Årets förs­ta mö­te on 9.1, kl. 14 i Ser­vice­hu­set Es­pla­nad. Mia Ai­to­ka­ri gäs­tar. Ro­si­ta tar emot med­lems­av­gif­ter. Vänstu­gans mö­te to 17.1. kl. 14 i Es­pla­na­dens Vänstu­ga.

Nor­ra Pai­pis Mart­hakrets. Jul­mö­te hos An­ne-Maj må. 7.1 kl. 19. Kom ihåg att ta med en namn­lös jul­klapp.

Pai­pis mis­sions­krets. Jul­mö­te ti 8.1 kl. 13.30 hos Eva. Namn­lös jul­klapp.

Por­voon­seudun Sydänyh­di­s­tys.

Till Pär­nu­re­san, 5-12.5, finns det någ­ra plat­ser till. Även en damp­lats och en herr­plats är än­nu le­di­ga. Re­ser­ve­rings­av­gift 150 eu­ro be­ta­las till för­e­ning­ens kon­to se­nast 5.2. FI43 4050 1020 1521 29. Bin­dan­de an­mä­lan. Ring till Si­nik­ka 040 73 68 990 el­ler Ri­it­ta 0400 91 59 18 om du är in­tres­se­rad.

Svens­ka för­sam­lingspen­sio­nä­rer­na i Lo­vi­sa. Mö­te ti 8.1. kl. 13. Lu­cia med föl­je be­sö­ker oss.

Svens­ka hör­sel­ska­da­de i Borgå­nej­den. Må­nads­sam­ling må 7.1. kl. 13 i Svens­ka för­sam­lings­hem­met

i Borgå. Ani­ta Ro­sengren fö­re­lä­ser om väx­ter, fåg­lar och små­kryp. Från kl. 13 hör­sel­råd­giv­ning och ap­pa­rat­vård med Vappu Le­van­der och eg­na råd­gi­va­re.

Sö­der­vec­ko­ski mart­ha­för­e­ning

och HViS. Vat­ten­gym­nasti­ken bör­jar to 10.1, kl. 17 på Äp­pel­bac­kens ser­vice­hus.

UF-kam­ra­ter­na. Glöm in­te jul­fes­ten på Träsk­ber­ga lö 12.1, kl. 18. Ring ge­nast Ca­ri­ta tel. 0400 46 21 93.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.