Rädd­nings­ver­ket: nå­gon tän­de eld på Asko­lan kou­lu

En an­lagd brand upp­stod i sko­lan på mån­da­gen. Lar­met kom un­ge­fär kloc­kan 11.30.

Östnyland - - News - Max Ny­beRg max.ny­[email protected]­me­dia.fi SPT/CA­TA­RI­I­NA SA­lo

Öst­ra Ny­lands rädd­nings­verk upp­ger att nå­gon tän­de eld på Asko­lan kou­lus yt­ter­väg. Bran­den spred sig till öv­re vå­ning­en och tak­kon­struk­tio­ner­na. På ef­ter­mid­da­gen upp­gavs bran­den va­ra un­der kon­troll, och att man sköt­te ef­ter­släck­nings­ar­be­tet. En­ligt Uu­si­maa fanns nio en­he­ter på plat­sen, ut­ö­ver po­li­ser och am­bu­lan­ser.

Sko­lans rek­tor, Kai­ja Im­po­la-Pel­to­maa, sä­ger till Öst­ny­land att ing­en elev var i fa­ra och att man följ­de eva­ku­e­rings­pla­nen. Så­väl hög­sta­di­et som låg­sta­di­et, som finns i en an­nan vinge av bygg­na­den, eva­ku­e­ra­des.

– En vux­en per­son på sko­lan la­de mär­ke till att det brann, var­ef­ter vi bör­ja­de ta ut ele­ver­na. Ing­en var i fa­ra. Nu är brand­kå­ren än­nu här, och vi mär­ker främst rök­ska­dor in­om­hus. Ele­ver­na har slu­tat sko­lan för da­gen. Nu tar po­li­sen över ar­be­tet.

Jou­ni Vir­ta, jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re, sä­ger att det från bör­jan ver­ka­de klart att el­den var an­lagd.

– Per­so­na­len såg hur det brann i ett mel­lan­rum i en vägg vid hu­vud­in­gång­en. Nå­gon ha­de tryckt in brin­nan­de ma­te­ri­al dit. Men det är nå­got som po­li­sen re­der ut.

En­ligt Vir­ta fick sko­lan för­hål­lan­de­vis små ska­dor med tan­ke på om­stän­dig­he­ter­na.

– Ska­dor­na finns vid in­gång­en, och el­den spred sig upp­åt till and­ra vå­ning­ens vägg och tak. Vi mås­te ri­va en li­ten del av ta­ket. Om det stan­nar här så är ska­dor­na till sy­ven­de och sist gans­ka små. Li­i­ke Nyt-rö­rel­sen har no­mi­ne­rat si­na förs­ta 48 kan­di­da­ter in­för riks­dags­va­let 2019. Bland kan­di­da­ter­na finns bland an­nat rö­rel­sens grun­dan­de med­lem­mar Hjal­lis Har­ki­mo och He­le­ne Au­ra­mo samt skå­de­spe­la­ren Maa­rit Pel­to­maa. Kan­di­da­ter­na re­pre­sen­te­rar många oli­ka yr­kes­grup­per från barn­träd­gårds­lä­ra­re till fö­re­ta­ga­re.

Rö­rel­sen Li­i­ke Nyt är in­te ett po­li­tiskt par­ti ut­an en rö­rel­se av obund­na med­lem­mar. De grun­dan­de med­lem­mar­na är Hjal­lis Har­ki­mo, Ka­ro­li­i­na Kä­hö­nen, Mi­kael Jung­ner, Sa­ri­an An­ti­la, Tu­o­mas En­bus­ke, He­le­ne Au­ra­mo och Alex Ni­e­mi­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.