Skogs­ex­per­ter­nas ord­fö­ran­de hop­pas på vet­tig dis­kus­sion

Al­la för­ut­sätt­ning­ar finns för att skogs­po­li­ti­ken i Fin­land ska bli en av de sto­ra frå­gor­na un­der vå­rens riks­dags­vals­de­batt. Det an­ser Sib­bo­bon Ste­fan Borg­man som ny­li­gen tog över som ord­fö­ran­de för fack­för­e­ning­en Skogs­bran­schens ex­per­ter Me­to.

Östnyland - - Annons - Os­kAr skOg­berg os­kar.skog­[email protected]­me­dia.fi

Me­to är ett fack­för­bund som säl­lan fö­re­kom­mer i ny­hets­ru­bri­ker­na. Ste­fan Borg­man sä­ger att man re­pre­sen­te­rar de yr­kes­grup­per som le­der och pla­ne­rar ar­be­tet från av­verk­ning­en i sko­gen tills vir­ket körs in ge­nom in­du­stri­por­tar­na. Skogs­bruks­in­gen­jö­rer och skogs­tek­ni­ker är de störs­ta yr­kes­grup­per­na bland de knappt sjutu­sen fackan­slut­na. För­bun­det har även med­lem­mar som ar­be­tar med råd­giv­ning kring skogs­vård och på ban­ker och för­säk­rings­bo­lag. Me­to del­tar ock­så i ar­be­tet med att ut­veck­la ut­bild­ning­ar inom skogs­bran­schen.

– Det här är en bransch som går fram­åt med storm­steg, det hand­lar in­te läng­re en­bart om att dra på sig stöv­lar­na och be­ge sig ut i sko­gen, sä­ger Borg­man som bor i Kyr­ko­by i Sib­bo.

Se­dan 1991 har han job­bat inom skogs­bran­schen, först på då­va­ran­de Skogs­cen­tra­len i un­ge­fär tju­go år och ef­ter det i när­ma­re nio år på Söd­ra skogs­re­vi­ret. Un­der hös­ten var han en av fem kan­di­da­ter som gjor­de an­språk på ord­fö­ran­de­ska­pet för Me­to och i en spän­nan­de and­ra om­gång seg­ra­de han över sin mot­kan­di­dat med siff­ror­na 12–10 i re­pre­sen­tant­ska­pets om­röst­ning.

– Till mi­na vik­ti­gas­te upp­gif­ter hör att ar­be­ta för att vå­ra med­lem­mar ska få skä­lig er­sätt­ning för ut­fört ar­be­te. Vi har sett en oro­väc­kan­de ut­veck­ling där folk läm­nat bran­schen fö­re pen­sions­ål­dern på grund av att ar­bets­mäng­den ba­ra vux­it. Just nu ser det lju­sa­re ut då det igen finns le­di­ga ar­bets­plat­ser inom bran­schen. Det ty­der på att ar­bets­gi­var­na re­kry­te­rar vil­ket i sin tur för­hopp­nings­vis le­der till att ar­bets­bör­dan för­de­las på fler per­so­ner.

Ak­tiv inom po­li­ti­ken

Un­der för­ra ord­fö­ran­den Hå­kan Nyst­rands tid tog Me­to en ak­ti­va­re roll inom den fins­ka skogs­po­li­ti­ken och or­ga­ni­sa­tio­nen bi­drar med ex­pertut­lå­tan­den när det gäl­ler be­slut som be­rör skogs­sek­torn.

– Vi har bå­de ex­pert­kun­skap och jord­nä­ra kon­tak­ter med det prak­tis­ka ar­be­tet. På mi­ni­s­te­ri­er, ut­skott, riks­dag och re­ge­ring ses vi som en på­lit­lig part.

Borg­man ser ten­den­ser som ty­der på att skogs­bru­ket får en stor roll i de­bat­ten in­för vå­rens risk­dags­val och han be­kla­gar att dis­kus­sio­nen in­te all­tid förs med ar­gu­ment ba­se­ra­de på fak­ta. Han syf­tar till ex­em­pel på bil­den som väck­te stor upp­märk­sam­het i bör­jan av ju­ni och som fö­re­stäl­ler en ugg­leunge som sit­ter på en stub­be på ett kal­hyg­ge. De förs­ta ny­he­ter­na hand­la­de om att ungen rå­kat il­la ut i sam­band med av­verk­ning­en men se­na­re väck­tes mis­stan­kar­na om att en ring­mär­ka­re pla­ce­rat få­geln på stub­ben. In­ci­den­ten an­ses ha gett ett upp­sving för med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet som krä­ver för­bud mot kal­hyg­gen i sta­tens sko­gar.

– På hös­ten var IPCC:s kli­matrap­port egent­li­gen po­si­tiv med tan­ke på skogs­bru­ket, där kon­sta­te­ra­des att vi ska skö­ta om vå­ra sko­gar ef­tersom om­sköt­ta sko­gar bin­der mest kol. Fin­lands vir­kes­för­råd har för­dubb­lats se­dan 1960-ta­let vil­ket be­ty­der att ock­så kol­sän­kor­na ökat. Men än­då har jag sett na­tur­skydds­or­ga­ni­sa­tio­ner som jäm­för med ti­den fö­re in­dust­ri­a­li­se­ring­en då de vill hit­ta ar­gu­ment mot skogs­bru­ket. Så i de­bat­ten in­för riks­dags­va­let hop­pas jag att al­la par­ter hål­ler sig till på­lit­lig och grans­kad in­for­ma­tion i stäl­let för att man med för­sto­rings­glas le­tar ef­ter ar­gu­ment som stö­der ens egen ide­o­lo­gi.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

FÖR­SVA­RAR SKOGS­BRU­KET. Ste­fan Borg­man på­min­ner om att skogs­sek­torn är den le­dan­de ex­port­bran­schen och att den för med sig bå­de ar­bets­till­fäl­len och skat­tein­täk­ter. – I Fin­land har vi lag­stift­ning kring skogs­bru­ket som ock­så ef­ter­följs. Det gäl­ler in­te al­la län­der i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.