Norm­bry­tan­de om kvinn­lig vän­skap

Östnyland - - Redaktionen Väljer - Son­ja.ma­ke­[email protected]

■■När■ Blaue■ Frau■ gör■ en■ fik­tiv■ hör­spels­se­rie■kan■man■för­vän­ta■ sig■vad■som■helst.■Den■sex­de­la­de■ se­ri­en■som■grans­kar■vän­skap■och■ två­sam­het■ur■ett■pro­vo­ka­tivt,■iro­niskt,■hu­mo­ris­tiskt-tra­giskt■per­spek­tiv■är■myc­ket■rik­tigt■in­te■likt■ nå­got■an­nat.■Sam­ti­digt■le­ker■den■ form­mäs­sigt■med■sit­com­gen­ren,■ vil­ket■ska­par■en■li­te■för­vir­ran­de■ käns­la■av■att■det■man■tar■del■av■är■ be­kant■–■men■än­då■in­te,■för■in­ne­hål­let■är■nå­got■helt■an­nat.■

I■Fri­end(re)quest■mö­ter■vi■Jon­na■(Son­ja Ahl­fors)■och■Alex■(Jo­an­na Wingren)■som■har■vän­skaps­re­la­te­ra­de■pro­blem.■Jon­na■har■ba­ra■ kk:s,■allt­så■kom­pi­sar■hon■har■sex■ med■(av■ty­pen■bdsm).■Alex■är■trött■ på■si­na■två■kom­pi­sar■Ni­na■och■Kaj­sa■som■hon■känt■i■tju­go■år■och■som■ ba­ra■ta­lar■om■cross­fit■och■re­no­ve­ring,■och■ser■sin■te­ra­peut■(som■in­te■ver­kar■helt■ko­scher)■som■sin■ vän.■Hon■ta­lar■eng­els­ka■högt■för■ sig■själv,■liksom■kom­men­te­rar■sitt■ liv.■Jon­na■för■sin■del■vill■va­ra■mer■ kom­pis■än■mam­ma■med■sin■dot­ter■ Sasha,■som■har■en■all­de­les■för■de­tal­je­rad■in­blick■i■sin■mors■sex­liv.■

Jon­na■och■Alex■möts■på■en■trå­kig■för­lov­nings­fest■över■en■ci­ga­rett,■och■där■bör­jar■en■stres­san­de■ och■be­ru­san­de■re­sa■som■är■full■av■ räds­la,■för­vänt­ning­ar,■be­svi­kel­ser,■ ri­va­li­tet■och■vär­me.■Bå­da■vill■ha■en■ vän,■men■vet■in­te■rik­tigt■hur■man■ ska■be­te■sig.■

Al­la■de■frå­gor■och■si­tu­a­tio­ner■ som■upp­står■när■Alex■och■Jon­na■ ska■gå■på■en■förs­ta■dejt■och■se­dan■ lä­ra■kän­na■varand­ra,■är■be­kan­ta■ från■dej­ting­värl­den:■den■ro­man­tis­ka■ allt­så.■ Vad■ ska■ man■ pra­ta■ om,■tänk■om■man■in­te■alls■egent­li­gen■pas­sar■ihop,■tänk■om■hen■in­te■tyc­ker■om■barn.■När■man■gli­dit■in■i■två­sam­he­ten■kan■folk■run­tom­kring■en■bli■svart­sju­ka.■Allt■för­änd­ras,■men■är■det■till■det■bätt­re■ el­ler■det■säm­re?■Och■så■ett■hemskt■ gräl,■ett■slut■–■och■sen■kanske■en■ and­ra■chans.

Al­la■ri­tu­a­ler■och■nor­mer■som■ för­knip­pas■med■ro­man­tis­ka■re­la­tio­ner■ap­pli­ce­ras■nu■på■en■kvinn­lig■vän­skaps­re­la­tion.■Det■är■ro­ligt■ och■på■nå­got■sätt■stö­ran­de.■Jag■vri­der■mig■en■aning■i■obe­hag■–■så■där■ ga­let■be­ter■vi■väl■oss■in­te?■Men■det■ gör■vi■väl.■Och■un­der■allt­sam­mans■ finns■ju■den■enor­ma■läng­tan■ef­ter■ sam­hö­rig­het■och■räds­lan■för■en­sam­het.■

Av­snit­ten■är■kor­ta,■mel­lan■13■ och■ 19■ mi­nu­ter,■ och■ tem­pot■ är■ högt,■di­a­lo­gen■rapp■och■tids­hop­pen■många.■Det■tar■ett■par■av­snitt■ att■rik­tigt■kom­ma■in■i■vad■det■he­la■går■ut■på,■så■pass■hal■är■den■iro­nis­ka■ytan.

På■grund■av■mäng­den■bdsm­sex■(in­te■jät­te­de­tal­je­rat■be­skri­vet■ men■till­räck­ligt)■kun­de■se­ri­en■ha■ en■re­kom­men­de­rad■ål­ders­gräns.

Ma­nu­set■ är■ skri­vet■ av■ se­ri­e­teck­na­ren,■il­lust­ra­tö­ren■Ka­ro­li­na Bång■och■för■re­gin■står■Isa­bel Cruz Lil­je­gren■som■är■dra­ma­ti­ker■ och■scen­konst­när.■Pod­den■är■pro­du­ce­rad■i■sam­ar­be­te■med■Ra­di­o­te­a­tern.

SoN­Ja Mäkelä

Fo­to: Yle

för Unga vUx­na. Jo­an­na Wingren och Son­ja Ahl­fors i en hör­spels­se­rie som även finns som podcast på Yle Are­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.