Öp­pet hus och ba­stu i Lo­vi­sa

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Lo­vi­sa,■Asik­ka­la■och■Na­s­to­la■ är■med■i■vec­kans■av­snitt■av■den■ två­språ­ki­ga■re­se­se­ri­en■Egenland■som■byg­ger■på■publi­kens■ tips■om■in­hems­ka■res­mål.

I■Lo­vi­sa■ar­ran­ge­ras■eve­ne­mang­et■Lo­vi­sa■hi­sto­ris­ka■hus.■ Fa­mil­jen■Wahl­ström■(bil­den)■ är■en■av■dem■som■öpp­nar■dör­rar­na■till■sitt■hem■för■all­män­he­ten.

–■Män­ni­skor■är■of­tast■väl­digt■vän­li­ga■och■tack­sam­ma■ för■att■de■får■be­sö­ka■and­ras■ hem,■ sä­ger■ Vil­la■ Lil­la■ Gu­las■ äga­re■Kristi­an Wahl­ström.

–■Många■frå­gar■om■det■fak­tiskt■är■nå­gon■som■bor■här?■Vi■ sva­rar■ja,■men■gå■in­te■in■i■ba­stun,■för■där■har■vi■gömt■allt■ skräp,■ sä­ger■Re­bec­ca Wahl­ström.

Pa­tri­cia Wir­man■är■en■av■ be­sö­kar­na■och■Ann-Britt Fe­lin-Aal­to pro­jekt­chef■för■eve­ne­mang­et.

Konst­nä­ren■Hei­di Lu­nab­ba■ står■bakom■Sau­na■Ob­scu­ra,■en■ fly­tan­de■ba­stu■som■tilli­ka■är■ett■ konst­verk■i■Lo­vi­sa.

–■Sau­na■Ob­scu­ra■är■en■fly­tan­de■ba­stu■och■sam­ti­digt■en■ ka­me­ra,■så■man■ba­dar■ba­stu■ in­ne■i■ka­me­ran,■för­kla­rar■Hei­di■Lu­nab­ba.

I■ Asik­ka­la■ dri­ver■ Sa­ka­ri och■ Pä­i­vi Hägg■ett■mu­se­um■ för■upp­stop­pa­de■djur.

–■Min■pap­pas■far­far■Le­o­pold Hägg■flyt­ta­de■hit■till■Asik­ka­la■ år■1915■från■Uleå­borg■där■han■ som■ung■man■ha­de■haft■djurupp­stopp­ning■ som■ hob­by.■ Tack■ va­re■ in­ten­sivt■ ut­ö­van­de■ut­veck­la­des■det■här■till■ett■ fint■yr­ke■som■fort­sat­te■i■släk­ten■fram■till■år■2011,■be­rät­tar■ Sa­ka­ri■Hägg.

I■Na­s­to­la■dri­ver■Au­li Jyl­lin­vu­o­ri-Mä­ki­nen■och■Jar­mo Mä­ki­nen■Wil­la■Fant­ti■som■har■en■ sam­ling■på■över■18■000■ele­fan­ter.

–■Så■här■ser■det■ut■då■det■så■ att■sä­ga■spå­rar■ur,■sä­ger■ele­fant­sam­la­ren■Au­li■Jyl­lin­vu­o­ri-Mä­ki­nen.

Till■ den■ and­ra■ sä­song­en■ kom■det■in■över■900■tips.■Pro­gram­le­da­re■är Nic­ke Aldén■och■ Han­na­ma­ri Ho­ik­ka­la.■Tex­tat■ till■bå­de■svens­ka■och■fins­ka.■Ksf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.