Cat­ha­ri­na von Schoultz kan­di­dat i Eu­ro­pa­par­la­mentsva­let

Borgå­po­li­ti­kern Cat­ha­ri­na von Schoultz (SFP) sä­ger att den ökan­de po­la­ri­se­ring­en i Eu­ro­pa igen fram­hä­ver EU:s be­ty­del­se som ett freds­pro­jekt. Hon vill ar­be­ta för mer sam­ar­be­te, in­te mind­re.

Östnyland - - Östnyland - Os­kar skOg­berg os­kar.skog­[email protected]­me­dia.fi

Cat­ha­ri­na von Schoultz bor i Borgå där hon är ord­fö­ran­de för bild­nings­nämn­den och med­lem i stads­full­mäk­ti­ge. I många år han hon även bott på oli­ka håll i Eu­ro­pa. Hon är ut­bil­dad eko­nom och pe­da­gog och hon ar­be­tar med in­teg­ra­tion av in­vand­ra­re.

von Schoultz vill kan­di­de­ra i Eu­ro­pa­par­la­mentsva­let ef­tersom sto­ra frå­gor nu står på spel in­om uni­o­nen.

– Sam­ar­be­tet bå­de in­om EU och i Eu­ro­pa är yt­terst vik­tigt med tan­ke på vår fram­ti­da väl­färd och fred. Jag vill in­te må­la fan på väg­gen men på fle­ra håll i Eu­ro­pa har ton­gång­ar­na in­te va­rit så här hår­da se­dan 1930-ta­let. Vi mås­te sät­ta oss ner och för­hand­la, det är nöd­vän­digt att hit­ta kom­pro­mis­ser. Grän­ser och mu­rar lö­ser inga pro­blem.

von Schoultz sä­ger att hon fram­för allt iden­ti­fi­e­rar sig som en fin­län­da­re men att ti­den i Sve­ri­ge, Lux­em­burg, Ös­ter­ri­ke och Väst­tyskland även gett hen­ne en stark eu­ro­pe­isk iden­ti­tet.

– Till ex­em­pel i Väst­tyskland kun­de min mam­ma in­te job­ba ef­tersom hon in­te fick ett ar­bets­till­stånd. I dag tar vi för­gi­vet många av de möj­lig­he­ter som EU ger oss med tan­ke på ut­bild­ning, ar­be­te och re­sor.

von Schoultz på­min­ner om att EU ock­så får en star­ka­re roll i en allt­mer glo­ba­li­se­rad värld.

– Om EU ska kla­ra sig i kon­kur­ren­sen med till ex­em­pel Ki­na och USA mås­te vi sam­ar­be­ta.

En av de sto­ra stö­te­ste­nar­na i EU är frågan om in­vand­ring­en.

– Jag vill po­äng­te­ra att det in­te är en en­kel frå­ga. Det är in­te så lätt som att an­ting­en ha helt öpp­na el­ler helt stäng­da grän­ser. Eu­ro­pa åld­ras och vi be­hö­ver bli fler för att ga­ran­te­ra väl­fär­den, men det stäl­ler krav på en fun­ge­ran­de in­teg­ra­tion.

Hål­la kvar man­da­tet

von Schoultz sä­ger att hon nu i in­led­nings­fa­sen kom­mer att dri­va sin kam­panj på so­ci­a­la me­di­er och via oli­ka dis­kus­sions­fo­rum. En re­gel­rätt kam­panj­plan har hon än­nu in­te.

– Det blir ju en li­te spe­ci­ell vår med bå­de riks­dags­val och Eu­ro­pa­par­la­mentsval. Jag hop­pas att väl­jar­na or­kar en­ga­ge­ra sig i bå­da två.

I nu­lä­get har SFP med Nils Tor­valds en plats i Eu­ro­pa­par­la­men­tet och von Schoultz sä­ger att det för den fin­lands­svens­ka be­folk­ning­en i Fin­land är av­gö­ran­de att par­ti­et be­hål­ler sitt man­dat.

– Obe­ro­en­de av vem av vå­ra kan­di­da­ter som slut­li­gen blir vald kan vi ga­ran­te­ra att al­la i si­na be­slut all­tid kom­mer att ta hän­syn ock­så till de svens­ka be­ho­ven. Som re­pre­sen­tan­ter för en språk­mi­no­ri­tet ut­gör vi ock­så en sam­ar­bets­part för öv­ri­ga mi­no­ri­te­ter in­om EU, ett stöd som be­ty­der myc­ket för de mer ut­sat­ta mi­no­ri­te­ter­na.

Fo­to: Arkiv/kristoF­Fer Åberg

IN­TEG­RA­TION VIK­TIG FRÅ­GA. – Eu­ro­pa åld­ras och vi be­hö­ver bli fler för att ga­ran­te­ra väl­fär­den, men det stäl­ler krav på en fun­ge­ran­de in­teg­ra­tion, sä­ger Cat­ha­ri­na von Schoultz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.