Eng­berg, Moi­la­nen och hjäl­te­då­det i Van­cou­ver

Bå­de Sib­bo och Lo­vi­sa fick nya världs­mäs­ta­re då Fin­lands U20lands­lag tog guld i ju­ni­or-VM i ishoc­key.

Östnyland - - Östnyland - Tom­mi Will­berG 029 080 1401, tom­mi.will­[email protected]­me­dia.fi

Det var ett gäng tröt­ta men lyck­li­ga unga hoc­key­le­jon som möt­tes av fo­to­gra­fer, fans, tv-ka­me­ror samt nä­ra och kä­ra sent på mån­dags­kväl­len på Helsing­fors-Van­da flyg­plats. Det var ett smär­re kaos i an­komst­ter­mi­na­len då re­port­rar­na träng­des runt hjäl­tar­na som ti­digt på sön­dag finsk tid vun­nit Fin­lands förs­ta JVM-guld (U20-ål­ders­klas­sen) på nor­da­me­ri­kans is.

Men trots ett långt flyg från Van­cou­ver via Lon­don och vi­da­re till Fin­land möt­tes Öst­ny­lands ut­sän­de av ett le­en­de och ett ”för­stås” som svar på frågan om de öst­ny­länds­ka ju­ni­or­världs­mäs­tar­na Te­e­mu Eng­berg och Sa­mi Moi­la­nen ha­de tid för en kort in­ter­vju.

Kil­lar­na be­rät­tar att fest­stäm­ning­en si­na­de un­der hem­re­san. Det var sömn och tv-se­ri­er som gäll­de på fly­get över At­lan­ten.

– Det var nog en hop tröt­ta kil­lar, sä­ger Eng­berg.

– Men flyg­be­sätt­ning­en gra­tu­le­ra­de oss och vi fick en varm ap­plåd, sä­ger Moi­la­nen som nu kan kal­la sig dub­bel världs­mäs­ta­re då han vå­ren 2016 var med om att vin­na U18-VM.

Gav ald­rig upp hop­pet

Ju­ni­or­le­jo­nens VM-tur­ne­ring i Ka­na­da var en dra­ma­tisk histo­ria där ett på för­hand fa­vo­rittip­pat lag fick en knagg­lig start för att se­dan vän­da vid av­grun­dens kant och slut­li­gen gå he­la vägen till ett hi­sto­riskt guld. Det var U20-lands­la­gets fem­te VM­guld men ba­ra det förs­ta på nor­da­me­ri­kans is.

Fin­land av­slu­ta­de grupp­spe­let som trea i grup­pen ef­ter för­lus­ter mot bå­de Sve­ri­ge och USA. Det var många som räk­na­de ut blå­vitt då det blev klart att kvarts­fi­nal­mot­stån­da­ren he­ter Ka­na­da. Men in­te Eng­berg och Moi­la­nen.

– Vi ha­de vun­nit Ka­na­da i en trä­nings­match så vi visste att vi kan slå dem. Helt kon­kret så kol­la­de vi på vi­de­o­ma­te­ri­al och såg hur vi spe­lar då vi spe­lar bra hoc­key. Det hjälp­te

mas­sor och så små­ning­om för­bätt­ra­des vårt spel, sä­ger Eng­berg.

– Vi visste att vi in­te var bra i grupp­spe­let. Vi be­slöt att det kvit­tar och att allt som räk­nas är näs­ta match, sä­ger Moi­la­nen.

Fin­land låg un­der med 0–1 sent mot Ka­na­da men tving­a­de fram en för­läng­ning ge­nom ett mål i sista mi­nu­ten. I för­läng­ning­en mis­sa­de Ka­na­da en straff och Fin­land choc­ka­de värd­na­tio­nen som var en över­läg­sen guldfa­vo­rit.

I se­mi­fi­na­len do­mi­ne­ra­de Fin­land Schweiz och plöts­ligt ställ­de sig den ka­na­den­sis­ka hem­ma­publi­ken bakom det blå­vi­ta la­get.

– Först he­ja­de de på Schweiz men längs med mat­chen kom de på vår si­da. I fi­na­len he­ja­de de på oss, sä­ger Eng­berg.

”Let’s go Fin­land”-ro­pen gav en ex­tra kick.

– I fi­na­len mot USA märk­te man ge­nast att publi­ken var på vår si­da. Det gav li­te ex­tra ener­gi, sä­ger Moi­la­nen.

Spän­nan­de fi­nal, lugn guld­fest

Fin­land sat­te sig i fö­rar­sä­tet i fi­na­len och led­de med 2–0 i tred­je pe­ri­o­den. På en dryg mi­nut sat­te USA två bal­jor och allt var upp­lagt för en ny thriller.

– Visst var det ner­vöst då de ut­jäm­na­de mat­chen. Men vi fort­sat­te job­ba hårt för vi visste att vi än­nu får mållä­gen, be­rät­tar Moi­la­nen som li­ra­de i Fin­lands fjär­de­ked­ja, slit­vargs­ked­jan, till­sam­mans med Eng­berg.

Och då match­kloc­kan vi­sa­de 58.34 pe­ta­de Fin­land in det av­gö­ran­de må­let. Kort där­på var det full fin­ländsk fest i Van­cou­ver. En fest som bör­ja­de med JVM-buck­lan, guld­me­dal­jer och enormt ju­bel och som fort­sat­te med fest­lig­he­ter, fo­ton och sång i om­kläd­nings­rum­met. Guld­me­dal­jö­rer­na var än­då i fräscht skick då pla­net lan­da­de så någ­ra rac­kar­tyg hand­la­de det in­te om.

– Vi åk­te till ho­tel­let, åt och tog det lugnt. He­la la­get till­sam­mans, sä­ger kil­lar­na som näs­ta gång träf­fas i rin­ken som mot­stån­da­re då Eng­bergs HIFK gäs­tar Moi­la­nens Tap­pa­ra i en FM-li­ga­match i Tam­mer­fors i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.