Fan­ta­si

Östnyland - - Ledare - Pet­ra Lind pet­[email protected]­me­dia.fi

lä­sa den, sä­ger Alex Lu­o­ma.

– Bil­der­na är fi­na och ro­li­ga, sä­ger Linn Blo­man­der.

– Det är vik­tigt för upp­le­vel­sen att kun­na se hur sa­ker och ting ser ut sam­ti­digt som man lyss­nar på be­rät­tel­sen, sä­ger Mi­ra Loh­mann och Wil­ma Nyqvist hål­ler med.

– Bil­der­na är vik­ti­ga, spe­ci­ellt om man än­nu in­te kan lä­sa så bra, då vet man än­då vad bo­ken hand­lar om.

Ha­rald Mag­nus­son är där­e­mot av mot­satt åsikt.

– Hur kan det va­ra vik­tigt med bil­der? Tex­ten gör ju att man vet vad som hän­der.

Läs­gla­da barn

Gam­mel­bac­kaet­tor­na har re­dan lärt sig lä­sa, men läsva­nor­na och läs­has­tig­he­ten va­ri­e­rar. En del lä­ser mas­sor på fri­ti­den me­dan till ex­em­pel Kons­ta Hai­ko­nen lä­ser var­je ons­dag då Kalle An­ka dim­per ner i post­lå­dan.

Hög­läs­ning hör i vil­ket fall som helst till det dag­li­ga pro­gram­met i klas­sen. Det upp­skat­tas, och så små­ning­om når även be­rät­tel­sen om äg­get sin kli­max. Mys­te­ri­et får en lös­ning; det färg­gran­na äg­get till­hör fla­mingo­pa­ret Ro­seus som fått det ef­ter en lång vän­tan och bju­der in till ägg­kläck­nings­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.