Et­tor i Gam­mel­bac­ka gil­la­de fan­ta­si­eg­gan­de ägg

– Ta tag i hör­nen, så bre­der vi ut sa­go­täc­ket, sä­ger Be­a­trice Hen­riks­son-Hui­tu­la till si­na förs­ta­klas­sa­re. Läs­stun­der­na i Gam­mel­bac­ka sko­la sker på mjukt un­der­lag.

Östnyland - - News -

För­vän­tan häng­er i luf­ten när Gam­mel­bac­kaet­tor­na sät­ter sig på sa­go­täc­ket och en ef­ter en hit­tar en skön ställ­ning. Mitt i ring­en av barn sit­ter lä­ra­ren Be­a­trice Hen­riks­son-Hui­tu­la med bo­ken för da­gen: San­na So­fia Vu­o­ris och Linda Bon­de­stams färg­gran­na och läc­kert il­lu­stre­ra­de bok Äg­get.

Äg­get är en av de nio barn­böc­ker­na som no­mi­ne­rats till Ru­ne­berg Ju­ni­or-pri­set i lit­te­ra­tur. Fy­ra av böc­ker­na är skriv­na på svens­ka, och det är dem som förs­ta­klas­sar­na i Gam­mel­bac­ka ta­git sig an i egen­skap av prisju­ry.

– Vi har pra­tat i klas­sen om vad det in­ne­bär att sit­ta i en ju­ry. Då har man ett upp­drag och kan in­te ba­ra lu­ta sig till­ba­ka och lyss­na på bo­ken som lä­ses, ut­an man mås­te ock­så tän­ka ef­ter. Vad är bra med bo­ken och var­för? sä­ger Be­a­trice Hen­riks­son-Hui­tu­la.

De nit­ton ele­ver­na i klas­sen nic­kar, näs­tan uni­sont. De har för­stått att ju­ryupp­dra­get är an­svars­fullt, att de ska lä­sa och be­grun­da.

– Vi ska till­sam­mans be­stäm­ma vil­ken av böc­ker­na som vi tyc­ker är bäst, sam­man­fat­tar Mi­raLoh­mann.

– Al­la får rös­ta på sin egen fa­vo­rit, tilläg­ger Ja­kobLind­holm.

Liv­lig dis­kus­sion

Be­a­trice Hen­riks­son-Hui­tu­la bör­jar lä­sa och förs­ta­klas­sar­na är di­rekt med på no­ter­na. De har läst Äg­get re­dan ti­di­ga­re och äg­nat myc­ket tid åt att dis­ku­te­ra bokens ske­en­den. Hu­vud­per­so­ner­na blårä­ven Maud Mus­te­lin, mu­sen Brie och mins­ta kom­pi­sen, flad­der­mu­sen Lu känns väl­be­kan­ta, och Gam­mel­bac­kaet­tor­na nic­kar igen­kän­nan­de när Brie de­kla­re­rar att hon äls­kar att hop­pa i vat­ten­pus­sar men att hon in­te äls­kar stöv­lar.

– På rik­tigt he­ter det vat­ten­pöl, sä­ger Ven­la Lindroos.

– Fak­tiskt så kan man ock­så kall­la det vat­ten­puss, det är in­te som en puss på kin­den, för­kla­rar Be­a­trice Hen­riks­son-Hui­tu­la.

Fokus lig­ger för­stås på det mys- tis­ka äg­get som den sym­pa­tis­ka djurtri­on hit­tar ute på hög­hus­går­den. Det ova­la fö­re­må­let är varmt och pic­kar. ”Oj! Bor det nå­gon där? Nå­gon li­ten? Hop­pashop­pashop­pas!” ro­par vän­ner­na och nu får Maud Mus­te­lin an­vänd­ning för sin spi­on­bok och sitt för­sto­rings­glas.

De­tek­tiv­jobb

Tri­on be­stäm­mer sig för att ta re­da på vems ägg det är och bör­jar med att frå­ga Lus mor­mor som bor i förs­ta vå­ning­en. Där får de ing­et svar på den kons­ti­ga ägg­histo­ri­an men där­e­mot tip­set att kol­la hos Brie, det vill sä­ga hos Mös­sen­hi­elms för där kryl­lar det av ung­ar. ”Kläck­tes jag?” frå­ga Brie sin hem­ma­pap­pa med ba­by­mat i morr­hå­ren.

Maud brot­tas ock­så med frågan om hur hon blev till och det vi­sar sig att mam­ma röd­räv häm­ta­de hen­ne från Grann­sko­gen.

– Hon är ad­op­te­rad, sä­ger Mi­ra Loh­mann. Om en mam­ma in­te kan ta hand om bar­net så kan det få en an­nan mam­ma.

– Det går ock­så att ad­op­te­ra om man in­te kan få barn, tilläg­ger hon.

Fa­mil­je­kon­stel­la­tio­ner

Det märks att man i klas­sen har dis­ku­te­rat myc­ket kring oli­ka slags fa­mil­jer, och en av ele­ver­na har ex­em­pel­vis en kom­pis i grann­går­den som är ad­op­te­rad – och vars för­äld­rar tyc­ker li­ka myc­ket om ho­nom för det.

San­na So­fia Vu­o­ri när­mar sig be­grep­pet fa­milj på ett för­doms­fritt och själv­klart sätt. Det finns oli­ka fa­mil­jer och oli­ka sätt att få barn och bli för­äl­der på, och det är var­dags­re­a­lism i högs­ta grad när bokens fik­ti­va hög­hus be­fol­kas av al­la möj­li­ga slags fa­mil­je­kon­stel­la­tio­ner – med den tra­di­tio­nel­la kärn­fa­mil­jen in­klu­de­rad som en i mäng­den.

Spän­ning­en trap­pas upp, spi­ontri­on dröm­mer om det mys­tis­ka äg­get och det vi­sar sig att ägg­get även trig­gat Gam­mel­bac­kaet­tor­nas fan­ta­si. De har fått ri­ta eg­na ägg och hit­ta på hur­da­na slags in­di­vi­der som kläcks ur ova­ler­na.

– Ur mitt ägg kom det ut en ek­or­re som vil­le le­ka, sä­ger Aa­ron Sa­rin­ko.

Läck­ra il­lust­ra­tio­ner

Förs­ta­klas­sar­na fa­sci­ne­ras all­de­les tyd­ligt av Linda Bon­de­stams läck­ra il­lust­ra­tio­ner med mas­sor av små de­tal­jer.

– Jag tyc­ker att bokens fi­gu­rer är ro­li­ga. Man blir på gott hu­mör av att

Fo­to: kristof­fer åberg

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

SKÖN STUND. Förs­ta­klas­sar­na i Gam­mel­bac­ka sko­la tyc­ker om hög­läs­nings­stun­der­na med lä­ra­ren Be­a­trice Hen­riks­son-Hui­tu­la. Här av­hand­lar de San­na So­fia Vu­o­ris och Linda Bon­de­stams Ru­nen­berg Ju­ni­or-no­mi­ne­ra­de Äg­get.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

LÄCK­RA FÄR­GER. Linda Bon­de­stams il­lust­ra­tio­ner är fan­ta­si­eg­gan­de, färg­gla­da och ful­la av fa­sci­ne­ran­de de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.