Mon­tö­rer från Borgå ryck­te ut till Åland för att re­pa­re­ra storm­ska­dor

Tio an­ställ­da på fö­re­ta­get Ny­lands nät­bygg­nad hjäl­per till med att åter­stäl­la el­dis­tri­bu­tio­nen på Åland. I en li­ten bransch är det van­ligt att man hjäl­per kol­le­ger­na.

Östnyland - - News - Os­kAr skOg­berg os­kar.skog­[email protected]­me­dia.fi

I bör­jan av vec­kan tog vd Kaj Ljung­berg på Ny­lands nät­bygg­nad kon­takt med elan­delsla­get på Åland och und­ra­de om de be­höv­de handräck­ning.

– De sva­ra­de in­om en tim­me att de gär­na tar emot vår hjälp, sär­skilt ef­tersom vi har många svensk­språ­ki­ga i per­so­na­len. Så på tis­dags­kväl­len åk­te tio per­so­ner från oss med fär­jan till Ma­ri­e­hamn. Vårt man­skap åk­te i fy­ra last­bi­lar så det var in­te så en­kelt att hit­ta en fär­je­tur där al­la fick plats. Men det lyc­ka­des till slut.

På fast­lan­det har min­ne­na av de ska­dor stor­men Aa­pe­li or­sa­ka­de på Åland ef­ter års­skif­tet bör­jat blek­na bort. Men i öri­ket li­der man fort­fa­ran­de av följ­der­na av de re­kord­hår­da vin­dar­na: på ons­da­gen var fort­fa­ran­de tvåtu­sen kun­der ut­an el. För att re­pa­re­ra de ska­da­de el­led­ning­ar­na så snabbt som möj­ligt ar­be­tar nu när­ma­re hund­ra el­mon­tö­rer på Åland. I van­li­ga fall är de knappt tju­go.

– Så vitt jag vet har man lyc­kats re­pa­re­ra det så kal­la­de mel­lan­spän­nings­nä­tet på 20 ki­lovolt. Nu fort­sät­ter ar­be­tet med låg­spän­nings­nä­tet, allt­så det el­nät som går mel­lan trans­for­ma­torn och kun­der­nas fas­tig­he­ter, sä­ger Ljung­berg.

Han vå­gar in­te gis­sa hur länge det tar att re­pa­re­ra al­la fel men han räk­nar med att man­ska­pet stan­nar på Åland i minst en vec­ka.

Ar­be­tet tar in­te slut

Trup­pen från Öst­ny­land be­står av en ar­bets­le­da­re, sju el­mon­tö­rer och en två­man­na­grupp som har hand om gräv­ma­ski­nen man tog med sig på ett av last­bils­fla­ken. När ÖN ring­er upp ar­bets­le­da­re Mats Jus­lin vid et­ti­den på ons­da­gen be­fin­ner han sig i ut­kan­ten av Ma­ri­e­hamn.

– Det tar en stund att ska­pa sig en bild av hel­he­ten när man kom­mer till ett helt nytt stäl­le. Men kil­lar­na har kom­mit i gång med ar­be­tet. Vi är in­de­la­de i tre ar­bets­grup­per och en gräv­ma­skins­grupp. När vi blir kla­ra åker vi iväg till näs­ta plats, ar­be­tet tar in­te slut på ett tag.

Jus­lin sä­ger att de fles­ta om­kull­fall­na trä­den re­dan är bort­röj­da, mon­tö­rer­nas främs­ta upp­gift är att re­sa nya el­led­nings­stol­par och få upp el­led­ning­ar som lig­ger på mar­ken.

– Un­der nat­ten till ons­da­gen or­sa­ka­de snö­fal­let och vin­den en del nya elav­brott men från och med mor­go­nen har väd­ret va­rit bra. Det är halv­klart och tem­pe­ra­tu­ren lig­ger strax un­der noll­strec­ket. Vin­den är svag.

Van­ligt att hjäl­pa

Upp­dra­get på Åland är in­te den förs­ta ut­ryck­ning­en till an­nan ort för Ny­lands nät­bygg­nad. Vid om­fat­tan­de och lång­va­ri­ga elav­brott är det en­ligt vd Kaj Ljung­berg van­ligt att ak­tö­rer­na in­om bran­schen hjäl­per varand­ra.

– Ti­di­ga­re har vi in­te va­rit på Åland men vi har ryckt ut fle­ra gång­er på fast­lan­det. Till ex­em­pel när den tunga snön or­sa­ka­de sto­ra pro­blem i nor­ra Fin­land för gans­ka ex­akt ett år se­dan så var vi med.

Från Ny­lands nät­bygg­nad har man även hjälpt till med att re­pa­re­ra el­nät i and­ra nor­dis­ka län­der.

– Bran­schen är gans­ka li­ten så vid lång­va­ri­ga fel be­hövs of­ta ut­om­stå­en­de re­sur­ser. Ock­så vi har be­hövt hjälp ut­i­från, till ex­em­pel i sam­band med stor­men Ki­i­ra un­der hös­ten 2017.

Fo­to: Privat

STORM­SKA­DOR. Grup­pen från Ny­lands nät­bygg­nad har bland an­nat röjt upp längs den här stug­vä­gen där kring hund­ra träd­stam­mar fal­lit över vägen och el­led­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.