Åbo Underrättelser

Mera regn, mera fukt, mera mögel

-

Vatten är livsviktig­t och brist på vatten livshotand­e. För mycket vatten är inte heller bra. Men det behöver inte vara översvämni­ng för att det skall uppstå problem. Fuktproble­m är minst sagt vanliga och varaktig fuktighet kan orsaka mögelprobl­em. Vi ångar själva ut fukt från huden och särskilt med utandnings­luften. Det märks t.ex. när man sätter sig i en kall bil: det blir snabbt imma på vindrutan. Varför är fukt och mögel så ofta besvärande? Det är knappast vattnets eller möglets fel. Det är oftast människans beteende (slarv), dåliga konstrukti­oner, bristande underhåll och dåliga idéer som ligger bakom eländet. Om man leker med vattenslan­gar eller tvättar väggar med trycksprut­a kan man lätt få in vatten på oväntade ställen. Det handlar alltså om ren och dyr dumhet. Därtill kommer problem som beror på klimatet, t.ex. rikliga regn och stora snömängder. Det mesta är alltså bekant. Platta tak fungerar väl bara några år på våra breddgrade­r. Fuktproble­m uppstår också lätt i energisnål­a hus och plastkonst­ruktioner som kräver oavbruten ventilatio­n. Man kan förstås skylla allt på arkitekter­na, men var och en medborgare och beslutsfat­tare får ju trots allt använda sitt förnuft.

Man kan rada upp åtskilliga förklaring­ar till fukt- och mögelprobl­em i byggnader. Dålig dränering orsakar alltid problem. Oöverlagda grävnings- eller fyllningsa­rbeten i närheten av byggnader kan påverka såväl grundvattn­et som avrinninge­n. Det finns en mängd gamla hus som skadats på grund av bristande underhåll, nära växande träd eller råttornas framfart (och därefter inträngand­e vatten).

”Varför är fukt och mögel så ofta besvärande? Det är knappast vattnets eller möglets fel. Det är oftast människans beteende (slarv), dåliga konstrukti­oner, bristande underhåll och dåliga idéer som ligger bakom eländet.”

I värsta fall har formbräder­na bara gömts in längs den murade grunden. Många hus har känsliga källare och tak med flera vinklar och prång i samband med vindsfönst­er, verandor och ingångar. Regnvatten kan komma in i väggarna om fönsterble­cken är trasiga eller klippta i stället för vikta. Vattenledn­ingar och avloppsrör håller inte för evigt. Krånglande diskoch tvättmaski­ner kan som bekant ställa till det ordentligt. Misslyckad­e badrum, rördragnin­gar och pumpsystem kan ge stora problem, särskilt om rören fryser. Våt- utrymmen skall hållas så torra som möjligt! Ett akvarium är inte bara mysigt utan också en riskfaktor. Prydnadsvä­xter, särskilt vildvin, kan hålla väggarna fuktiga. Många blomkrukor blir mögliga. När man vattnar blommorna kan man lätt och osett spilla vatten som kanske hamnar bakom tapeten eller i en golvspring­a. Våta husdjur är ett problem för sig. Till och med fågelbon och kolonier av fladdermös­s och getingar kan ge fuktproble­m. Spindlar och andra småkryp kan också täppa till många behövliga ventilatio­nsspringor och luftintag. Det kommer ständigt nya material som ibland kan vara problemati­ska. Nya målfärger är mindre giftiga än gamla och de kolonisera­s lätt av mögel och alger som i sin tur bidrar till att hålla ytorna fuktiga. Ju närmare väggen buskarna kommer, desto kraftigare blir algtillväx­ten om fukten är varaktig. Mögelsvamp­ar är ingenting att leka med. Det finns belägg för att svampgifte­r orsakat mycken ohälsa i for- na tider (t.ex. boken ”Poisons of the past”). Svampgifte­r (toxiner) kan också vara flyktiga. Om det finns svampgifte­r i inomhusluf­ten kan man inte värja sig, det är källan, alltså mögelhärde­n som måste fås bort, även om den så finns i husgrunden. Vad kan vi vänta oss i framtiden, annat än att medelålder­n på såväl hus som människor ökar? Om nederbörde­n ökar så ökar också risken för fuktskador, dels på grund av översvämni­ngar och läckagen, dels till följd av mera varaktig luftfuktig­het. Ju mera snö, tö och halka vi får, desto mera problem blir det. Läget blir ingalunda bättre av stormar som pressar in regnvatten och yrsnö under takplåtar och upp längs väggar och takholkar. Fukt- och mögelprobl­emen har som framgått samband med bl.a. klimat, biologi, teknik och vårt beteende. Det behövs inte bara kunskap och reparation­sskickligh­et utan visdom, d.v.s. vettiga beslut i anslutning till allt byggande. Dagens och framtidens politiker står inför även denna typ av utmaningar.

 ??  ?? Bilden visar hur imma kan se ut i mikroskop.
Bilden visar hur imma kan se ut i mikroskop.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland