Åbo Underrättelser

”Svensk högskoleut­bildning bör styras som helhet”

ÅA:s avgående styrelseor­dförande Martin Granholm vill få slut på käbblet mellan Österbotte­n och södra Finland.

-

Det behövs mer diskussion kring universite­tsutbildni­ngens innehåll.

I dag diskuteras utbildning­ens innehåll främst på första och andra stadiet, säger Martin Granholm, som avgår som ordförande för Åbo Akademis styrelse vid årsskiftet.

Enligt Granholm finns det ett stort behov av att utveckla instrument som mäter kvaliteten på universite­tsundervis­ningen.

– I dag mäts universite­tens resultat främst gällande forskninge­n. Det är ändå uttrycklig­en utbildning­en som är avgörande för Finlands framtid. Granholm, som varit ordförande för ÅA:s styrelse i fyra år, skulle gärna ha fortsatt i uppdraget.

Han ville ändå få ett enhälligt stöd av nominering­skommittén, och eftersom han inte verkade få det på slutrakan före valet bestämde han sig för att meddela att han inte ställer upp.

– Jag såg ett ansvar i att delta i att förverklig­a de beslut som styrelsen varit med om att fatta. Nu kommer jag istället att följa med diskussion­en med en utomståend­es ögon. Trots nedskärnin­gar ser Granholm många positiva sidor Ordförande för ÅA:s styrelse 2010-2013. Utbildning: diplominge­njör, teknologie hedersdokt­or vid ÅA. Tidigare vd och vice vd för Kymmene Ab och vice vd för UPM-Kymmene. (FNB-SPT) systemet som helhet – också om arbetsförd­elningen mellan universite­ten och yrkeshögsk­olorna.

– Samarbetet mellan universite­t och yrkeshögsk­olor ska i första hand handla om undervisni­ng, inte forskning.

 ?? ÅU-foto ?? Det finns ett behov av att utveckla en gemensam styrning för den svensksprå­kiga utbildning­en i Finland, anser Martin Granholm, som avgår som ordförande för ÅA:s styrelse vid årsskiftet.
ÅU-foto Det finns ett behov av att utveckla en gemensam styrning för den svensksprå­kiga utbildning­en i Finland, anser Martin Granholm, som avgår som ordförande för ÅA:s styrelse vid årsskiftet.
 ??  ?? Så ska det se ut. Fasaden mot väster.
Så ska det se ut. Fasaden mot väster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland