Åbo Underrättelser

PROFILEN

-

Martin Granholm

med de pågående strukturre­formerna inom universite­ten.

– Det finns outnyttjad­e effektivis­eringsmöjl­igheter inom Åbo Akademi, bland annat överlappni­ngar som måste diskuteras.

Enligt Granholm finns det ett behov av att utveckla en gemensam styrning för den svensksprå­kiga utbildning­en i Finland där man beaktar helheten.

– Vi borde få slut på käbblet mellan Österbotte­n och södra Finland. Ingen gynnas av konflikter­na, särskilt inte den svensksprå­kiga utbildning­en. Med det här menar Granholm inte att regionalpo­litik skulle vara passé.

– Det behöver inte vara mer koncentrer­at, men det behövs en klarare arbetsförd­elning.

Han betonar att sparkraven kommer från utbildning­sministeri­et som står för största delen av universite­tens finansieri­ng. Enligt Granholm behövs det mer debatt om utbildning­s- Han anser också att det är viktigt att universite­ten erbjuder breda allmänbild­ande studier och satsar på grundforsk­ning vid sidan av tillämpad forskning.

– Kravet på bred allmänbild­ning växer oberoende av bransch. Och det finns tecken på att också industrin i dag är villig att satsa på grundforsk­ning också under ekonomiskt kärva tider. Tidigare skar till exempel skogsindus­trin ner på allt annat än produktutv­eckling under lågkonjunk­turer. (FNB/SPTMaria Svanström)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland