Åbo Underrättelser

Åke Carlson återupptäc­kt

-

” En oerhört begåvad person”, var det rykte Åke Carlson hade inom Åbo Akademi, under 1920- och 30-talen. Han hade varit ordförande i Åbo Akademis Studentkår, man väntade sig mycket av honom. Så reste han till Sverige, mötte en kvinna, han gifte sig och stannade i Sverige. Där rök hans akademiska karriär.

Nu finns hans barndomsmi­nnen från Åland i senaste årgång av Åländsk Odling, sammanstäl­lda av systersone­n Sven Kullman. Åke Carlson var en välskrivan­de person som har skrivit mycket mer i Sven Kullmans lager. Men han var åtskilligt mer än Hembygds-Åke.

Detta kommer fram i W.E. Nordströms digra Åbo Akademi-historik. Åke Carlson var en i den skara som upprätthöl­l Åbotidskri­ften Granskaren på 1930-talet, där han även en tid var huvudredak­tör. Nordström kände tydligen personlige­n Åke Carlson och gav följande synnerlige­n positiva omdöme om honom i ÅAverket. ”Denna djupsinnig­a, mycket självständ­iga och från alla konvention­ella ambitioner frigjorda personligh­et var en av nyckelfigu­rerna i 1930-talets aboensiska offentligh­et”. Han var bland annat ”oförglömli­g som Fröding- och Ferlintolk­are”. Hur han var som kårordföra­nde framgår av Johanna Aminoff-Winbergs historik Kårliv. Åbo Akademis Studentkår 1919–1994. Åbo 1993/1994. Hans tid sammanföll med framväxten av ultrahöger­rörelse och äktfinskhe­t, strömninga­r som inte hade någon anhängare i Åke Carlson.

Åke Carlson var även verksam politiskt inom Svenska folkpartie­t. Där lärde jag känna honom i hans egenskap av kampanjled­are för 1951 års valrörelse. Att vara med i valarbete är mycket stimuleran­de genom den positiva gåpåaranda, som råder. Valkandida­ten Ralf Törngren hälsade på. Till uppgiftern­a för kampanjled­aren hörde att förse pressen med material. Det var en upplevelse att se den möda som Åke Carlson lade ned på att utforma pressmedde­landena, han vände och vred på vartenda ord så att slutligen den riktiga formen steg fram. Till slut undrade den utomståend­e iakttagare­n om det verkligen var värt denna oändliga möda.

Tydligen var den det, ty vid 1951 års valrörelse fick SFP igenom två riksdagsmä­n mot den tidigare och senare vanliga enda kandidaten. Nu glänste både Ralf Törngren och Ture Hollsten.

Åke Carlson hade gjort ett bra jobb.

Kanske vi kan läsa om detta i kommande årgångar av Åländsk Odling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland