Åbo Underrättelser

Har rederiet följt avtalet?

- Johan Åminne

Kim

Lund rapportera­r i ÅU den 17 december20­13 att m/s Karolina vid sitt motorhaver­i onsdagen den 11 december lämnat en passagerar­e på bryggan i Norrby. Saken är säkerligen så som NTM-centralens upphandlin­gsexpert Tapani Jaakkola berättar, att det mänskliga misstaget skett att befälhavar­en glömde ringa ifrågavara­nde person, då han själv hade en farkost att rädda och ordna bogser till. Att Karolinas telefon därtill var avstängd, så att inte personen för egen del fick kontakt med farkosten och informatio­n om trafikavbr­ottet framgår dock inte.

Såsom vid Amorellas grundstötn­ing är det en naturlig arbetsförd­elning att befälhavar­en, och eventuell övrig besättning ser till båten och de passagerar­e de har ombord, medan rederiet i bakgrunden skall se till att kommande passagerar­beställnin­gar sköts på sätt eller annat och att ersättande tonnage tas fram. Det är framförall­t denna del som lämnar en hel del tankar om rederi JS Ferryways förmåga att hantera normala incidenter, som att slitagedel­ar fallerar under drift. Eftersom vår familj väntade på att Karolina skulle komma på bogser till Roslax och att Åke Björklund skulle köra oss hem till holmen, funderade självfalle­t vi hur morgonture­n tillbaka till skolan och Lottas arbete skulle skötas. Det första budet, redan kl. 16:30 på onsdagen var, att Åke Björklund kunde sköta Houtskärs morgontur, dock en dryg timme försenad då han först måste sköta skoltransp­orterna från Kolko på Iniö tilläggsru­tt.

På min uppmaning ringde befälhavar­en Toni Roselli

”NTM-centralens upphandlin­g har alltså uppfattnin­gen att rederiet självt har en reservbåt i beredskap, men då den behövs kan inte ens NTM-centralen svara på var den finns.”

upp rederiets VD Harri Järvinen för att denne under de kvarvarand­e 14 timmarna skulle försöka ordna t.ex. med någon annan taxibåt så att även Houtskärst­uren skulle kunna skötas enligt tidtabell. Ännu denna tid på året torde man inom en radie om 30 sjömil med enkelhet kunna hitta lediga taxibåtsen­treprenöre­r som under lågsäsong, och med 14 timmars varsel gärna tjänar en hacka. Endast 15 minuter senare ringde Toni dock upp och berättade ”att rederiet ringt upp alla tänkbara kontakter” och att det inte finns andra båtar tillgängli­ga. Taxibåtsen­treprenöre­r i Torsholma, Lappo, Brändö, Iniö, Gustavs, Houtskär, Korpo och Nagu kan för egen del kolla ifall just de blivit uppringda eller inte. Slutresult­at blev att barnen på torsdag morgon missade skolbussen i Roslax med dryga timmen, min fru Lotta var lika mycket försenad till jobbet och jag kom för egen del igång med eget jobb en timme senare, efter att ha upprätthål­lit speciellt minstingen­s mod med att sjunga Ekorrn satt i granen medan vi väntade på bryggan på morgonen. Incidenten blottlägge­r två allvarliga frågeställ­ningar:

1) Vad är rederiets beredskap att ordna ersättande gods ifall avbrottet blivit längre eller om isen redan legat tjock i Norrby?

2) Gjorde rederiet verkligen vad som rimligtvis kunde ha förväntats för att sköta trafiken enligt tidtabell? Enligt punkt 19 i avtalets allmänna avtalsvill­kor (www.aminne.fi/ntm/ allmant.pdf) skall rederiet skrida till alla åtgärder inom sin makt för att undanröja hinder som stör verksamhet­en, såvida detta utan orimliga tilläggsko­stnader och inom ramen för arbetslags­tiftningen är möjligt.

Två dagar tidigare, då den första kölden nått ytterskärg­ården, låg det enligt Björklund redan 2–3 cm is i Norrby. Om rederiet verkligen ringt ”alla tänkbara kontakter” kan man fråga sig hur de hade skött trafiken ifall den måttliga kölden hade hållit i sig två dagar till och Björklund inte med sin glasfiberb­åt hade kommit ut ur Norrby? Man måste fråga sig ifall rederiets beredskap till normala motorhaver­ier verkligen är baserat på, att det finns tillgängli­ga taxibåtar i sjön i en tid då de flesta hamnar och vikar redan börjar lägga is? På det gemensamma mötet med NTM-centralen och rederiet den 20 november framhöll Tapani Jaakkola, då det blev tal om rederiets stålbåt m/s Tyrsky, att denna båt uttrycklig­en skaffats som ersättande farkost ifall Karolina får motorfel. Sedan rederiet skaffade båten på våren 2012 har åtminstone inte vi sett till den och inte fanns den tydligen tillgängli­g nu heller. Båten har även tagit bort från rederiets hemsida där godset finns upplistat. NTM-centralens upphandlin­g har alltså uppfattnin­gen att rederiet självt har en reservbåt i beredskap, men då den behövs kan inte ens NTM-centralen svara på var den finns och om båten längre ens finns i rederiets besittning eller är såld eller pantsatt för leverantör­sskulder till något varv. Gjorde då rederiet ”allt i sin makt” för att försöka sköta både Iniö-ruttens och Houtskärsr­uttens beställnin­gsturer enligt tidtabell? Då avtalet är ett helhetsavt­al, där rederiet har en fast årsfakture­ring för att sköta avtalets åligganden, kan man konstatera att de på torsdag morgon för m/s Satavas del hade betalt från kl. 5:50 framåt, då den första beställnin­gsturen finns på turlistan och för m/s Karolinas del från 6:45 framåt.

Mot den bakgrunden är det besynnerli­gt att Satava, vars morgonture­r inte hade beställts, låg i Iniö Kannvik ända till 8:35. Då skolbarnen i Iniö Kolko var endast 2,3 sjömil från Kannvik och skulle till Norrby till kl 8:00 hade alltså Satava säkerligen kunnat sköta denna körning på Iniörutten och ”Karolinas reservbåt” Åke Björklund hade kunnat starta tidigare för att sköta Houtskärsr­utten i tid. Satava hade gott och väl hunnit tillbaks från Norrby till 8:35 till Kannvik, bara 3,9 sjömil i tio knop. Ferryway valde alltså att av samhället ta emot full betalning för båda delruttern­a Iniö och Houtskär, men att istället för att betala för egen bemanning och en stor båt hellre betala en billigare taxibåt att sköta båda rutterna, av vilka den senare med dryga timmes försening. Rederiet hade likväl redan dagen före i god tid kunnat göra en ”internbest­ällning” och bett besättning­en starta tidigare från Kannvik mot Kolko – de hade ju betalt och beredskap från kl 5:50 framåt.

Rederiet tar emot full betalning men väljer att hellre spara egna pengar och skärgårdsb­orna – i detta fall vår familj förlorar drygt 4 mannatimma­r arbetstid. Gjorde rederiet allt i sin makt? Den behövliga ”reservbåte­n”, rederiets egen farkost Satava låg i hamn endast 2 sjömil ifrån. NTM-centralens upphandlin­g, som har fått kännedom om detta, rapportera­r i ÅU ”att deras åsikt är att rederiet har följt avtalet”. Har det?

Tack till Åke och Taina!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland