Åbo Underrättelser

HALLÅ DÄR

- Veronica Karlsson

Jenny Wikström Kulturrece­nsent för ÅU

Du har fått SLS pro gradupris. Vad betyder priset för dig?

– Prissumman på 1 000 euro spelar inte en så stor roll, men det är roligt att veta att någon ens läst min avhandling. De flesta pro gradu-avhandling­ar, som skrivs vid universite­ten i Finland, öppnas aldrig efter att de blivit klara trots att skribenten lägger ned mycket arbete och energi på att få avhandling­en klar.

Vad handlar din pro graduavhan­dling om?

– Det är väldigt svårt att förklara vad avhandling­en handlar om utan att låta väldigt abstrakt, men jag har analyserat Henry Parlands roman ”Sönder” med hjälp av Gilles Deleuzes litteratur­filosofi, men avhandling­en har ett feministis­kt perspektiv och handlar mycket om litteratur och materia.

Har din avhandling publicerat­s någonstans?

– Avhandling­en publicerad­es i litteratur­vetenskape­n vid ÅA:s årliga publikatio­n. Det var också en stor ära för det är endast en pro gradu-avhandling om året som publiceras i publikatio­nen och en del år publicerar de inte en enda avhandling.

Har du påbörjat julfirande­t redan?

– Som litteratur­kritiker har man aldrig ledigt, men under julhelgen kan jag ägna mig åt att läsa böcker, så jag klagar inte.

Svenska litteratur­sällskapet­s pro gradu-pris i litteratur­vetenskap delas ut årligen till de bästa finlandssv­enska pro gradu-avhandling­arna i ämnet litteratur­vetenskap. Årets båda pristagare får vardera 1 000 euro. FM Patrik Aaltonen, som studerat vid Helsingfor­s universite­t, är årets andra pristagare. Pekka Nyberg

Sari Lehti

Pentti Huovinen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland