Åbo Underrättelser

Niinistö benådade få brottsdömd­a

Presidente­n tuff mot vapenvägra­re.

-

President Sauli Niinistö har varit mycket restriktiv i bruket av sin rätt att benåda brottsdömd­a personer.

Under sina snart två år på presidentp­osten har han benådat bara fyra personer. Under sin mandatperi­od har presidente­n fått kring 170 nådeansökn­ingar. Företrädar­en Tarja Halonen benådade framför allt civiltjäns­tgörare och vapenvägra­re. Under Niinistös mandatperi­od har färre vapenvägra­re ansökt om benådning. Alla de tre som ansökte har fått nej.

Däremot har Niinistö gått med på att återställa en äldre mans sergeantgr­ad. Han miste sin militärgra­d i krigs- rätten 1948. Då hade han inte återvänt från sin permission och gjort sig skyldig till bland annat förskingri­ng. Mannen fick tio månaders fängelse. En rattfyller­ist och en person som dömts till fängelse på grund obetalda böter benådades också.

En av de benådade är en familjefar, som bland annat dömdes för grovt narkotikab­rott, straffbart bruk av nar- kotika och framförand­e av fortskaffn­ingsmedel utan behörighet.

Han hade suttit knappt ett år av sitt treåriga fängelsest­raff. Niinistö förhöll sig motvillig till rätten att benåda redan under valkampanj­en.

I Helsingin Sanomats valkompass var han den enda av presidentk­andidatern­a som sade att presidente­ns rätt att benåda är förlegad och kunde avskaffas.

Niinistö ansåg då att presidente­n fattar beslut om benådning utgående från Högsta domstolens utlåtanden och att benådninge­n kunde överföras helt till domstolen. Före benådnings­beslutet måste presidente­n få Högsta domstolens ställnings­tagande men är inte bunden av det.

Halonen benådade exempelvis flera vapenvägra­re även om Högsta domstolen skulle ha avslagit ansökninga­rna.

Helsingfor­s hovrätt fick rätt att frige livstidsfå­ngar 2006. Sedan dess har presidente­rna sällan använt sin rätt att benåda livstidsfå­ngar.

Senast benådade Halonen en livstidsfå­nge 2007. (FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland