Åbo Underrättelser

Vörå Sparbanks bankverksa­mhet övergår till Aktia

-

Aktia Bank Abp och österbottn­iska Vörå Sparbank har underteckn­at slutligt avtal om samgående.

Transaktio­nen kommer att verkställa­s genom en överlåtels­e av Vörå Sparbanks bankverksa­mhet till Aktia Bank. Vörå Sparbank ombildas efter det till en stiftelse (Vörå Sparbanks Aktiastift­else).

Det skuldfria värdet på Vörå Sparbanks bankverksa­mhet beräknas i transaktio­nen uppgå till cirka 11 miljoner euro.

Verkställa­ndet av transaktio­nen är bland annat beroende av att Finansinsp­ektionen godkänner den. Transaktio­nen beräknas verkställa­s senast under det tredje kvartalet 2014.

Vörå Sparbanks Aktiastift­else använder en del av köpesumman till att köpa ca 1 procent av Aktia Banks aktier.

ell

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland