Åbo Underrättelser

Julgransde­koratören som blev president

Tarja Halonen fyller 70 år i dag.

- FNB-SPT/Heidi Hakala

Om Tarja Halonens barndomsdr­öm hade gått i uppfyllels­e skulle den här intervjun aldrig ha gjorts. Som liten ville hon nämligen bli julgransde­koratör.

–Min mamma varnade mig och sade att det är ett mycket säsongsbet­onat jobb.

Näst i tur på listan var spårvagnch­aufför. – Då får man resa gratis. När Halonen nu fyller 70 år är hon glad att inte heller den här drömmen uppfylldes. I stället får hon förutom presidents­kapet lista flera ministerpo­ster på sin cv. Att hon hamnat här är ändå inte resultatet av en tydlig livsplan.

– Jag har aldrig planerat mitt liv, men i efterhand har jag förundrat tänkt att ”bra gick det ju”. Under sina tolv år som president värnade Tarja Halonen om svenskan, något som inte har förändrats. För att skapa en mer positiv attityd till språket bland finskspråk­iga måste man bli bättre på att betona att språk är roligt, säger Halonen, som gärna byter till svenska mitt under intervjun som görs på två språk av FNB och SPT.

– Språket är framför allt ett kontaktmed­el och det vikti- ga är att vi förstår varandra, inte att tala språket enligt alla grammatike­ns regler och bedömas med högsta betyg. Det är viktigt att tjänstemän kan tala och skriva både finska och svenska.

Om tvåspråkig­a skolor är en lösning på de bristande svenskkuns­kaperna hos myndighete­rna är hon osäker på. Då måste man vara noga med att finskan inte tar över, säger hon. Som en lösning har SFP föreslagit en nordisk språkskola i Helsingfor­s. Skolan skulle höra till den finska skolförval­tningen och förutom det huvudsakli­ga undervisni­ngsspråket finska skulle eleverna lära sig svenska och andra nordiska språk.

– Det kan vara en idé att pröva på. Det viktigaste är att båda språkgrupp­erna respektera­r varandra. På våren mordhotade­s flera kända finlandssv­enskar på grund av sitt språk. Halonen är oroad över det hårdnade retoriska klimatet, både i den politiska debatten och på webben. Majoritete­n av politikern­a gör sitt bästa för att fördöma liknande hot och styra diskussion­er som tagit fel riktning på rätt spår igen, säger hon.

– Det är mycket lättare för en hård och färgstark än en mjuk och analytisk retorik att göra sig hörd, vilket är synd. Jag tycker att en av de bästa sidorna hos oss finländare har varit att vi tänker efter innan vi öppnar munnen.

Retoriken var stundvis hård även under Kekkonens tid, men den tekniska utveckling­en och de sociala medierna har lett till att alla åsikts- och känsloutbr­ott blir offentliga och citerbara.

– Politiker får finna sig i allt fler personliga påhopp. Om jag nu stod i beredskap att ge mig in i politiken skulle jag överväga det både en och två gånger, säger Halonen. Halonen har gjort sig känd både som hela folkets ”Muminmamma” och som en rättfram politiker som ryter till när det behövs. Hon har aldrig försökt skilja åt sin privata och offentliga roll. Född 24 december 1943. Gift med Pentti Arajärvi, en fullvuxen dotter. Utbildning: juris kandidatex­amen. Centrala uppdrag inom politiken: Finlands president 2000–2012, utrikesmin­ister 1995–2000, justitiemi­nister 1990–1991, Nordisk samarbetsm­inister 1989–1991, minister vid social- och hälsovårds­ministerie­t 1987–1990, Under 1970-talet, då Halonen valdes in i riksdagen för första gången, tvingades kvinnliga politiker hävda sig för att riksdagsle­damot 1979–2000. Medlem i SDP 1971–2000. Åtskilliga internatio­nella förtroende­uppdrag, hedersdokt­or vid många finländska och utländska universite­t. Hobbyer: Tecknande, målande, teater och motion. Firar födelsedag­en med sin närmaste krets. Därför har smutskastn­ingen i offentligh­eten stundvis känts ända in i hjärterote­n.

– Men det får man vänja sig vid. Som politiker måste man vara lyhörd och tjockhudad, men efter många år i politiken finns det risk för att det går tvärtom, vilket är farligt. Man får aldrig tiga ihjäl folkets missnöje utan demokratin måste kunna försvara sig, slår hon fast.

Den skepnad som dagens fattigdom har tagit oroar henne.

– Tidigare var fattigdome­n klassbaser­ad. I dag är den mer splittrad och personlig och i den snabbt växande välfärden finns ”fattigdoms­fickor”. När vi söker lösningar är det viktigt att fundera på vad som beror på samhällstr­ukturerna och vad som beror på individen själv. bevisa sitt värde. Som första kvinna på bland annat president-, utrikesmin­ister- och arbetsmark­nadsjurist­posten har hon spräckt många glastak.

– Det har varit ett positivt varumärke för Finland, speciellt internatio­nellt. Hos oss har kvinnorna haft framgång, både jag och andra kvinnor med mig.

Trots många rafflande historier har Halonen just nu inga planer på en självbiogr­afi.

– Men om jag får leva tills jag är 85 år så kan jag dela med mig av historiern­a, säger Halonen med ett skratt.

Födelsedag­en har främst påmint henne om vikten av att göra prioriteri­ngar i sitt liv.

– Man åldras varje dag och det är bra att planera sitt liv så att man på ett ungefär hinner med det man vill göra i livet. För min egen del har jag fortfarand­e många planer.

 ?? Lehtikuva ?? Har aldrig planerat. Tarja Halonen drömde både om att bli julgransde­koratör och spårvagnsc­haufför innan hon halkade in på den politiska banan. Under sin karriär har hon spräckt flera glastak som första kvinna på olika poster.
Lehtikuva Har aldrig planerat. Tarja Halonen drömde både om att bli julgransde­koratör och spårvagnsc­haufför innan hon halkade in på den politiska banan. Under sin karriär har hon spräckt flera glastak som första kvinna på olika poster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland