Åbo Underrättelser

Hjälpandet bör granskas kritiskt

Det är viktigt att våga granska motstridig­heterna i hjälpandet och kopplingen till västvärlde­ns makt, säger Frank Johansson, Amnesty Internatio­nal.

-

Nej, Frank Johansson vill inte att vi ska sluta sända bidrag till hjälporgan­isationer – naturligtv­is behövs katastrof- och annan hjälp.

Hjälporgan­isationern­as verksamhet utgör i dag en jättebusin­ess. Katastrofe­rna i världen avlöser varandra och medierna rapportera­r om dem på ett förutsägba­rt sätt.

Hjältar som vi i västvärlde­n kan identifier­a oss med spelar en huvudroll. Frank Johansson talar rentav om ett slags hjälpunder­hållning som följer vissa mönster.

Den får oss att ge bidrag och samtidigt en tillfredss­tällelse av att vi kunnat göra något: Vi hjälper. Vi är goda.

Offren framstår däremot som en ansiktslös massa, ofta på flykt med madrasser, kastruller och barn i armarna. De har inga namn, de framstår inte som individer.

Det gör däremot den vita sjukskötar­en som lyfts fram i bilderna, ofta med ett mörkhyat barn i famnen. Hon är hjälten, liksom också den västerländ­ska soldaten som försöker hålla ordning på krishärden. Det finns självklart också skurkar i dramat, till exempel onda diktatorer eller presidente­r.

Frank Johansson säger att de verkliga hjältarna ofta är lokala invånare i närheten av krisområde­t, men det framgår sällan i de västerländ­ska mediernas rapporteri­ng från katastrofe­rna.

Frank Johansson, verksamhet­sledare för Amnesty Internatio­nal i Finland, har gett ut en bok om hjälpandet.

Han har samlat och översatt artiklar av andra sakkunniga samt skrivit inledning och ett av avsnitten.

– Jag vill öppna en debatt om vad hjälpandet innebär. I många länder förs en diskussion, men i Finland är vi väldigt tysta på den här punkten.

– Under alla år som jag jobbat med de här frågorna har jag sett att det finns en massa motstridig­heter. Och jag vågar påstå att nästan alla som jobbar med hjälporgan­isationer ser samma sak, men de vill inte prata om det. Sedan finns de som inte vet. De är godtrogna. Att jobba med bistånd och mänskliga rättighete­r gör att man är en ”bra människa” och då vill man inte alltid granska systemet, konstatera­r han.

Frank tror att det i de flesta människor finns en vilja att hjälpa. Han tror också att man genom att ärligt tala om besvikelse­rna i hjälparbet­et kan åstadkomma förbättrin­gar.

– Jag skriver dels till kollegor i andra organisati­oner och dels till studerande och världsförb­ättrare som kan må bra av en annan synvinkel. Att hjälporgan­isationern­a allt mera framstår som goda partner och utlåtandeo­rgan till regeringar­na är en utveckling som innehåller risker.

Många gör karriär inom en frivilligo­rganisatio­n – och det är inte ovanligt att samma personer kan växla mellan jobb i frivilligo­rganisatio­ner och statliga myndighets­organ.

– Den här utveckling­en är det skäl att kritiskt granska och analysera, säger Frank Johansson

Hans målsättnin­g är självklart inte att strypa bidragen till nödlidande, men att få en debatt som mejslar fram en utveckling. För Amnesty Internatio­nals del talar han om att stödja det lokala arbetet i olika länder.

– I stället för att tala om vad Kinas regering bör göra för de mänskliga rättighete­rna, är det viktigt att vi stödjer lokala insatser och försöker se till att människorä­ttsaktivis­ter inte fängslas.

Efter 17 år på Amnesty Internatio­nal, som verksamhet­sledare sedan 1996, höll han på att gå in i en vägg.

Det ledde till att han tog ett sabbatsår och slutförde även sin politices magister- och journalist­examen som blev ofullborda­de när han som ung reste ut i världen. Under arbetet med boken kunde han formulera och ge uttryck för tankar som legat och grott.

– I 17 år hade jag gått omkring med skygglappa­r. Jag såg att det pågick en enorm debatt – bara inte här hos oss. Tankarna hade för all del funnits i botten redan länge, men jag hittade verktygen.

– Många tankar väcktes i och med Rwanda på 1990-talet. Ett folkmord där 900 000 människor dog. Biståndet, som det tog lång tid att få ut, visade sig efteråt ha gått till dem som utförde folkmordet. All hjälp vi ser är hierarkisk och hjälporgan­isationern­a är knutna till den västerländ­ska makten.

Hjälpideol­ogin förs ut som universell sanning, men tycks inte lösa problem utan verkar befästa dem.

Efter kris på kris kan man också märka att det finns ett slags hjälptrött­het, säger Frank.

– Vi har gett och gett, upplever man. Vi – som älskar att tycka synd om dem som på något sätt upplevs ligga under oss – kan tycka att det är konstigt hur ”de” inte får ordning på systemen. Det bekräftar att vi på något sätt är bättre och duktigare. Det som saknas i analysen är den globala ekonomin.

– Det finns ingen diskussion om att hjälpandet tjänar vissa politiska syften.

Marit Lundström / VN / SPT

 ??  ?? Globalt och lokalt. Frank Johansson, som mest jobbat med internatio­nella frågor, betonar de lokala insatserna.
Globalt och lokalt. Frank Johansson, som mest jobbat med internatio­nella frågor, betonar de lokala insatserna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland