Åbo Underrättelser

SU vill ge lärare bättre beredskap för att hantera mobbning

-

I ett pressmedde­lande skriver Svensk Ungdom (SU) att dagens lärare och barnträdgå­rdslärare måste få bättre utbildning och redskap för att kunna motarbeta mobbning.

Enligt statistik är över 70 procent av dagens unga friskare och mår bättre än någonsin. Samtidigt mår den resterande delen allt sämre.

– I dag ordnar samtliga lärarutbil­dningar gästförelä­sningar i hur man motverkar mobbning, men det räcker inte. Missar man en strategisk föreläsnin­g kan man i värsta fall avlägga hela lärarutbil­dningen utan att få ordentlig beredskap för att hantera mobbning, säger förbundsor­dförande Niklas Mannfolk i pressmedde­landet.

SU vill att resurserna omstruktur­eras så att minst en obligatori­sk kurs mobbningsp­revention ingår i alla lärar- och barnträdgå­rdslärarut­bildningen och att förebyggan­det av mobbning ingår i de utexaminer­ade lärarnas arbetstid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland