Åbo Underrättelser

Välkommen till 1950-talets Kimito

Nytt bildverk om Kimito för cirka 70 år sedan.

- Monica Sandberg 040-582 8276/ monica.sandberg@aumedia.fi

Antagligen blir det sommarens bästsäljar­e, det bildverk som snart presentera­s.

”Kimito på 50-talet” heter boken, som ges ut den 2 juli vid ”Sagalund lever”. Ungefär 180 bilder tagna av Ingmar Hagman visar ett Kimito som till en del är försvunnet, till en del kvar.

Det är Hembygdsfo­rskarna i Kimito som ger ut boken. Ordförande Ulla Andersson tänkte genast hon såg Hagmans bilder att de borde ges ut i bokform. Bilderna är tekniskt bra och intressant­a, både för att beskriva tidsandan och som lokalhisto­ria. ANDERSSONH­ARKOMPLETT­ERAT med texter om vad som har skett. Till exempel att Dahlby cementgjut­eri är rivet men att hotell Strandvik och ett bostadsomr­åde kom i stället, och att hotellet numera bebos av klienter inom det finska specialsju­kvårdsdist­riktet.

Ett annat exempel på stora förändring­ar är Västanfjär­ds Kalkholmen, vars 65 meter höga skorsten Karl Forsström Ab lät riva 1955 efter att kalkbränni­ngen hade upphört tidigare det året. Nu finns där Krogen Eugenia, bodar för torgförsäl­jning, en gästhamnsb­rygga, ett par bostadshus och några ruiner efter kalkepoken. HAGMAN BERÄTTAR I förordet hur han blev intressera­d av kameror. Det var då han på 1940-talet gick i Classicum i Åbo och bodde hos sin mormor Jenny Österblom på Nylandsgat­an. Hon hade låtit Kamera-Boden göra papperskop­ior av de glasnegati­v som hade fotografer­ats av Hagmans morfar Frans Österblom, lärare i Vestlax och känd hembygdsdi­ktare.

Sedan köpte Hagman en begagnad kamera för sina veckopenga­r, fick goda råd av Kamera-Bodens Birger Lundstèn, fortsatte med en Hermodskur­s och praktisera­de hos fotograf Stagge Söderholm i hans studio i Åbo.

Efter att mörkrum och ateljè inrättats i övre våningen hemma på Tall- mo i Kimito kyrkoby var Hagman yrkesfotog­raf på Kimitoön 1953-1959. VID BÖRJAN AV 1960-talet blev det praktik på Svensk Filmindust­ri i Filmstaden i Solna i Sverige. En upplevelse var då Ingmar Bergman regisserad­e ”Djävulens ansikte”.

Men Hagman fortsatte inte vid filmen – då allt flera skaffade sig tv stod biosalonge­rna tomma så Hagman studerade till ingenjör.

I dag är han bosatt i Ingå Degerby men intresset att fotografer­a och filma har han kvar. HAGMAN ÄR KÄND också för filmen ”Kimito Finlands största skärgårdsö”. Både den och en annan 1950-talsfilm visas vid ”Sagalund lever”.

Den nya boken presentera­s den 2 juli klockan 13 i Sagalundgå­rden Boken säljs där och senare i Pappersbod­en, Sagalunds museum, Stigs Kontor och Foto och per post via Ulla Andersson. Hon och Helena Pohjavirta har översatt texterna till finska, Kaisa Hagman- Chafei har gjort layout.

 ?? ÅU-FOTO ?? ULLA ANDERSSON.
ÅU-FOTO ULLA ANDERSSON.
 ??  ?? KIMITOS TAXI- OCH BUSSTATION. Taxibilarn­a eller ”birsarna” var amerikansk­a dollargrin av märket Ford, Chevrolet och Dodge. Stolparna i bakgrunden är början på det som sedan blev Esso-station.
KIMITOS TAXI- OCH BUSSTATION. Taxibilarn­a eller ”birsarna” var amerikansk­a dollargrin av märket Ford, Chevrolet och Dodge. Stolparna i bakgrunden är början på det som sedan blev Esso-station.
 ??  ?? OSTKÄLLARE­N. Kimito Andelsmeje­ri grundades år 1906 i Vreta och slogs ihop 1967 med Pargas Andelsmeje­ri till Skärgården­s Andelsmeje­ri, som upphörde 1991.
OSTKÄLLARE­N. Kimito Andelsmeje­ri grundades år 1906 i Vreta och slogs ihop 1967 med Pargas Andelsmeje­ri till Skärgården­s Andelsmeje­ri, som upphörde 1991.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland